Aktivity projektu

1.1. Rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji.

Cieľom aktivity je:

  • je vzdelávanie v úzko vymedzených oblastiach,
  • zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov výskumu a vývoja so zreteľom na technické vedy,
  • dlhodobá spolupráca medzi vedecko-výskumnými pracoviskami mimo TUKE a súkromným sektorom.

2.1. Aktívna spolupráca TUKE so súkromným sektorom zameraná na potreby praxe.

Cieľom aktivity je:

  • vytvoriť v študijných odboroch v rámci vybraných oblastí výskumu platformu pre aktívnu spoluprácu TUKE s priemyselným sektorom pri tvorbe kvalifikačných štandardov pre vzdelávanie inžinierov,
  • prispôsobiť obsahovú náplň štúdia v preferovaných odboroch požiadavkám zamestnávateľov na profil absolventa – inžiniera.

3.1. Vzdelávanie ľudských zdrojov pre medzinárodné výskumné siete a ich vytváranie.

Cieľom aktivity je:

  • podporiť spoluprácu v úzko vymedzených oblastiach,
  • zvyšovanie kvalifikácie vysokoškolských učiteľov so zreteľom na technické vedy,
  • zabezpečiť implementáciu a transfér nových poznatkov a dlhodobú spoluprácu medzi TUKE a vedecko-výskumnými pracoviskami v zahraničí v rámci vytvárania sietí vývoja a inovácií.

3.2. Rast pedagogickej a vedeckej úrovne zamestnancov a doktorandov FBERG prostredníctvom mobilít.

Cieľom aktivity je:

  • zvýšenie medzinárodnej mobility vysokoškolských pedagogických pracovníkov, zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja a doktorandov,
  • vzájomný rozvoj ľudského potenciálu vo výskume a inovácií prostredníctvom integrácie vedecko–výskumnej činnosti Fakulty BERG a renomovaných zahraničných univerzít a výskumných centier s dôrazom podpory cezhraničnej spolupráce zameranej na výmenu najlepších skúseností za účelom implementácie výsledkov výskumu a vývoja.