Univerzita

EIT Climate-KIC stretnutie partnerov

Display portlet menu

EIT Climate-KIC stretnutie partnerov

Technická univerzita v Košiciach organizovala pod záštitou rektora, prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc., dňa 11. decembra 2018 partnerské stretnutie v súčinnosti s EIT Climate-KIC. EIT Climate-KIC je najväčším európskym súkromným verejným partnerstvom na podporu inovácií v oblasti klímy a prispôsobenia klímy, ktorú podporuje aj Európska únia. KIC znalostná a inovačná komunita pracuje na urýchlení prechodu na hospodárstvo s nulovým obsahom uhlíka. Cieľom je rozšíriť takéto komunity v regióne strednej a východnej Európy.

Stretnutie bolo smerované zainteresovaným slovenským subjektom v oblasti inovácií a orientované na strategickú spoluprácu. Spoločne boli diseminované regionálne výzvy, akými sú znečistenie životného prostredia, inteligentné poľnohospodárstvo, ktoré berie ohľad na životné prostredie, urýchlenie modernizácie budov či transformáciu regiónov, ktoré využívajú uhlie ako zdroj energie. Zúčastnení sa okrem iného dozvedeli o dopadoch zmien klímy na región strednej a východnej Európy, aké projekty je možné v rámci EIT Climate-KIC podporiť či aké sú formy vzdelávania v tejto oblasti.

EIT Climate-KIC stretnutie partnerov

Display portlet menu