doc. Ing. Ján Viňáš, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Ján Viňáš, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra strojárskych technológií a materiálov
Názov inauguračnej prednášky:
Možnosti obnovy funkčných plôch strojárskych výrobkov technológiou navárania
Študijný odbor:
5.2.7 strojárske technológie a materiály
Miesto konania:
22.11.2018 o 10.00 h v Učebno - výcvikovom zariadení Herľany
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 4 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že v Učebno - výcvikovom zariadení Herľany sa uskutoční 22.11.2018 o 10.00 h inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Viňáša, PhD., docenta na Katedre strojárskych technológií a materiálov SjF TUKE, na tému „Možnosti obnovy funkčných plôch strojárskych výrobkov technológiou navárania“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
17.04.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.7 strojárske technológie a materiály) prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
SjF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.7 strojárske technológie a materiály) prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
SjF TUKE (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky v ŠO: 5.2.51 výrobné technológie)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. (predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.7 strojárske technológie a materiály)

prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
SjF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.7 strojárske technológie a materiály)

prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.
SjF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky v ŠO: 5.2.26 materiály)

prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
MTF STU so sídlom v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.51 výrobné technológie, 5.2.7 strojárske technológie a materiály
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SjF TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 11.6.2019 vymenovaný za profesora prezidentom SR