Fakulty

Letecká fakulta

Adresa fakulty:

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Rampová 7
041 21 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená v roku 2005. Napriek zdanlivo krátkej dobe existencie má dlhoročné skúsenosti v príprave pilotov a leteckých špecialistov a to nielen civilných, ale aj vojenských. Letecká fakulta sa hlási k tradícii Vojenskej leteckej akadémie gen. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, ktorá zabezpečovala vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu vyše 30 rokov. Hlavným poslaním Leteckej fakulty je prispievať k plneniu poslania Technickej univerzity najmä v oblasti leteckej techniky, letectva a kozmonautiky. Najdôležitejšou súčasťou jej poslania je poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie a  celoživotné vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblasti leteckého strojárstva, leteckej elektrotechniky, konštrukcie, opráv a prevádzky leteckej techniky, riadenia a zabezpečenia leteckej dopravy a s nimi súvisiacej problematiky. Letecká fakulta získala osvedčenie Leteckého/Dopravného úradu Slovenskej republiky o odbornej spô- sobilosti na poskytovanie teoretickej prípravy v rámci výcviku pilotov, pracovníkov riadenia letovej prevádzky a osvedčenie „Organizácia pre výcvik údržby podľa ČASŤ 147“, ktoré ju oprávňuje pripravovať letecký technický personál podľa požiadaviek leteckej legislatívy Európskej únie, čo výrazne rozširuje možnosti uplatnenia jej absolventov aj v zahraničí. Letecká fakulta poskytuje letecké vysokoškolské vzdelávanie v jeho všetkých troch stupňoch – bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom, v dennej aj externej forme štúdia.

 

Akreditované študijné programy

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Riadenie leteckej dopravy D/E 3/4 Sj, Aj Riadenie leteckej dopravy D/E 2/3 Sj, Aj
Profesionálny pilot D 3 Sj, Aj Prevádzka lietadiel D 2 Sj, Aj
Pracovník riadenia letovej prevádzky D 3 Sj, Aj Senzorika a avionické systémy D 2 Sj, Aj
Prevádzka lietadiel D 3 Sj, Aj        
Avionické systémy D 3 Sj, Aj        

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 550 eur za akad. rok.
Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 750 eur za akad. rok.