Disciplinárna komisia TUKE

Disciplinárna komisia TUKE prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných podľa príslušného študijného programu fakulty (resp. na úrovni TUKE) a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi (rektorovi).

Zloženie disciplinárnej komisie:

prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. - prorektor pre vzdelávanie, predseda komisie

Členovia komisie:

Podľa potreby a konkrétneho prípadu z členov Akademického senátu TUKE