Organizačná štruktúra TUKE

Ekonomický odbor

Bc. Katarína Kubišová
poverená vedením

Oddelenie rozpočtu a ekonomiky práce

Ing. Renáta Giannusis - poverená vedením

Referát rozpočtu

Referát personálnej práce a odmeňovania

Referát spracovania miezd

Referát pokladne

Oddelenie učtární

Referát finančnej učtárne

Referát daňovej agendy a fakturácií

Referát styku s peňažnými ústavmi a Štátnou pokladnicou

Referát evidencie majetku