Organizačná štruktúra TUKE

Ekonomický odbor

Oddelenie rozpočtu a ekonomiky práce

Referát rozpočtu

Referát personálnej práce a odmeňovania

Referát spracovania miezd

Referát pokladne

Oddelenie učtární

Referát finančnej učtárne

Referát daňovej agendy a fakturácií

Referát styku s peňažnými ústavmi a Štátnou pokladnicou

Referát evidencie majetku