Univerzitný preukaz externého študenta EURO<26

Display portlet menu

Univerzitný preukaz externého študenta EURO<26

EURO<26Univerzitný preukaz EURO<26 je určený všetkým študentom externého štúdia, ktorí nedovŕšili ešte 27 rokov.
Je to nálepka, ktorú dostane externista na zadnú stranu Univerzitného preukazu a môže si užívať svet zliav a výhod EURO<26.
Licencia EURO<26 na preukaze platí od 1.9. príslušného akademického roka do 30.9. nasledujúceho roka alebo do dňa pred dovŕšením 27. roku života (podľa dátumu, ktorý nastane skôr). Licenciu EURO<26 si predlžuješ každý rok zakúpením známky

1000 zliav len za 10 € získate na Vašej škole:

Technická univerzita v Košiciach
Ústav výpočtovej techniky – pracovisko “Tvorba preukazov”
B. Němcovej 3, Košice
8:00 – 15:30
Telefonický kontakt: 602 7603, 602 7605

E-mail: jozef.kocan@tuke.sk, ludmila.hrusovska@tuke.sk, zuzana.dzurnakova@tuke.sk

Licenciu EURO<26 získate po predložení potvrdenia platby 10 Eur na účet univerzity číslo IBAN: SK3281800000007000065615, variabilný symbol 1901020023. Pre tento účel môžete využiť poštovú peňažnú poukážku, prevodný príkaz alebo po zápise platbu v hotovosti na pracovisku ÚVT.