SAPTU, n.f.

Spoločnosť Absolventov a Priateľov Technickej Univerzity v Košiciach, neinvestičný fond, v skratke SAPTU, n.f., vznikol 1.12.1997 transformáciou z bývalej Nadácie Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach na neinvestičný fond.

SAPTU, n.f. vznikol v súlade so zák. č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších predpisov dňom registrácie na Krajskom úrade v Košiciach. Rozhodnutie o registrácii č. 97/09518 nadobudlo právoplatnosť dňa 1.12.1997. Všetky ďalšie dôležité skutočnosti, ktoré sa týkajú údajov vedených v registri neinvestičných fondov, sú zo strany SAPTU, n.f. zasielané na registráciu registrovému úradu.

SAPTU, n.f. v zmysle jeho štatútu bol založený za účelom podpory rozvoja vzdelávacieho procesu, podpory študijných aktivít talentovaných študentov, podpory vedeckého bádania v rámci Technickej univerzity v Košiciach, podpory kultúrnych aktivít univerzity, športu, športových klubov, ako aj prezentácie samotnej univerzity navonok. V neposlednom rade účelom vzniku n.f. je aj pomoc pri modernizácii technického vybavenia jednotlivých organizačných zložiek technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“).

Najvyšším orgánom SAPTU, n.f. je Správna rada, ktorú v zmysle jej štatútu tvorí jeden zástupca z každej fakulty TUKE, zástupca zriaďovateľa (ktorým je TUKE), prípadne ďalší členovia, ktorých menuje Kolégium rektora TUKE. Celkom má 12 členov.

Správna rada SAPTU, n.f.

Predseda:
doc. Ing. Marcel Behún, PhD.

Členovia:
prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.
Ing. Michaela Kočišová, PhD., MBA
Ing. Martin Laubert
doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Ing. Silvia Michalková
Ing. František Petričko
Svetlana Radchenko, PhD.
Ing. Jozef Selín, PhD.
Ing. Mária Šafranková
Ing. Lenka Vejačková

Ďalším orgánom SAPTU, n.f. je Dozorná rada, ktorá plní kontrolnú funkciu.

Dozorná rada SAPTU, n.f.

Predseda:
Ing. Rastislav Ručinský, PhD.

Členovia:
doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.
prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

Správcom fondu, ktorý plní funkciu štatutárneho orgánu je JUDr. Ivana Semanová.

SAPTU, n.f. je každoročne prijímateľom podielu zaplatenej dane do výšky 2% od fyzických a právnických osôb, ktoré sa rozhodnú prispieť na podpou aktivít TUKE v súlade s účelom neinvestičného fondu.