Prihlasovanie sa na UTV

Prihláška na UTV v Košiciach pre AR 2022/2023 ← kliknite pre stiahnutie

Prihlasovanie do 1. všeobecného ročníka:

 • Podanie prihlášky v termíne do 15. augusta príslušného kalendárneho roka
 • Prihlášku možno podať:
  • v elektronickej forme na adresu: utv@tuke.sk
  • v tlačenej forme odoslať poštou na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, UTV v Košiciach, Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever

Prihlasovanie do 2. a 3. ročníka na študijné odbory:

 • Prihlasovanie na odbor je do 15. augusta príslušného kalendárneho roka
 • Prihlášku možno podať:
  • v elektronickej forme na adresu: utv@tuke.sk
  • v tlačenej forme odoslať poštou na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, UTV v Košiciach, Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever
 • V poradovníku študijných odborov pre 2. ročník majú prednosť končiaci prváci
 • Maximálny počet zapísaných študentov na študijné odbory je nasledovný:
Anglický jazyk 24
Dejiny umenia 45
Rodinné a verejné financie 20
Geoturizmus 80
Informatika a informačné technológie 12
Letecká doprava 10
Psychohygiena 40
Sociológia a sociálna psychológia 40
Stavebníctvo a architektúra 15
Veterinárna medicína 10
Farmácia 20
Košice na križovatkách dejín 45