Úsek vzdelávania

Referát vzdelávania a projektov

Display portlet menu

Referát vzdelávania a projektov

Referát vzdelávania a projektov koordinuje:

  • proces akreditácie študijných programov, pričom spolupracuje so Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo,
  • agendu súvisiacu s odvolacím konaním proti rozhodnutiam dekanov fakúlt TUKE (napr. rozhodnutia o vylúčení zo štúdia, disciplinárne priestupky a pod.),
  • postup fakúlt TUKE v súvislosti s určovaním, znížením, odpustením, vrátením resp. odkladom platenia školného a poplatkov spojených so štúdiom,
  • agendu súvisiacu s prerozdelením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a prostriedkov z vlastných zdrojov TUKE na motivačné štipendiá pre všetky fakulty TUKE a agendu súvisiacu s návrhom študentov na motivačné štipendiá z vlastných zdrojov a ich vyplácaním,
  • prípravu a aktualizáciu vnútorných predpisov TUKE v oblasti vzdelávacích činností,
  • postup akademického uznávania dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní získanom v zahraničí,
  • prípravu podkladov z oblasti vzdelávania pre Centrum vedecko-technických informácií SR a rieši závažné otázky týkajúce sa Centrálneho registra študentov a Akademického informačného systému TUKE.