Ciele projektu

Strategický cieľ projektu:

  • Zvýšiť kvalitu vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov aj v oblasti vedy a výskumu pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.

Špecifické ciele projektu:

  • zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji,
  • podporiť spoluprácu VŠ a súkromného sektora na národnej a medzinárodnej úrovni,
  • podpora spolupráce s organizáciami výskumu a vývoja na národnej a medzinárodnej úrovni.

Cieľové skupiny:

  • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja,
  • vysokoškolskí učitelia,
  • doktorandi.