O projekte

Technická univerzita v Košiciach začala v januári 2013 realizáciu univerzitného projektu Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE v rámci štrukturálnych fondov EÚ, operačného programu Vzdelávanie. Termín realizácie aktivity je od januára 2013 do septembra 2015.

Strategický cieľ projektu:

  • Zvýšiť kvalitu vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti

Tento program nadväzuje

na programy z rokov 2004 - 2006 (Sektorový operačný program Ľudské zdroje - SOP ĽZ, Jednotný programový dokument Bratislava Cieľ 3 - JPD BA 3). Počas minulých výziev bolo podaných 1620 projektov, úspešná bola polovica žiadateľov. Najväčší záujem bol o zlepšovanie a rozširovanie ďalšieho vzdelávania, na ktoré sa viaže zlepšenie kvalifikácie a adaptabilita zamestnancov. V centre záujmu bolo aj prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám znalostnej spoločnosti.

Opatrenia sa zameriavajú na posilnenie ľudského kapitálu prostredníctvom podpory vzdelávania v jednotlivých segmentoch vzdelávacieho systému:

  • regionálne školstvo,
  • vysoké školstvo,
  • ďalšie vzdelávanie.

Hlavným cieľom OP

je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Oprávnení žiadatelia

budú zo všetkých troch sektorov, najmä však vzdelávacie a školiace inštitúcie.

Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo školstva SR, ktoré vytvorilo preň samostatný odbor. Pre implementáciu programu zriadil rezort samostatnú agentúru - Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Zameraná je na regionálne a vysoké školstvo a pokrýva primárny, sekundárny a terciárny stupeň systému formálneho vzdelávania (prvý a druhý stupeň ZŠ, stredné školy - odborné i všeobecno-vzdelávacie a VŠ).

Cieľom je uskutočniť reformu vzdelávania na základných a stredných školách a podporiť zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality ľudských zdrojov vo výskume a vývoji s cieľom pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce.

Cieľom prioritnej osi je zvýšiť kvalitu a prístup k celoživotnému vzdelávaniu s dôrazom na transformáciu obsahu vzdelávania smerom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Bratislavského kraja. Jednotlivé segmenty vzdelávacieho systému sú v rámci tejto prioritnej osi pokryté na úrovni oblastí podpory.

Horizontálne priority programu:

  • marginalizované rómske komunity,
  • rovnosť príležitostí,
  • trvalo udržateľný rozvoj,
  • informačná spoločnosť.