Aktivity projektu

1.1 Inovácia študijných programov s využitím IKT

Cieľom aktivity je:

 1. Návrh systému moderného vzdelávania s podporou IKT na Technickej univerzite v Košiciach, ktorého hlavnými časťami sú:
  • návrh modelov e-vzdelávania na báze blended learning prístupu,
  • jednotná technologická platforma na báze štandardov, ktorá však bude zohľadňovať aj prípadne špecifiká jednotlivých pracovísk z pohľadu potreby využívania rôznych riešení LMS,
  • rozvoj ľudských zdrojov (a vzťah s tretími stranami),
  • návrh modelu systému zabezpečenia kvality.
 2. Príprava a overenie e-learningových študijných materiálov na vybraných fakultách Technickej univerzity v Košiciach, a tým zvýšenie kvality vzdelávania tak v dennej ako aj v externej forme štúdia aplikáciou kombinovaných metód, čo podporí flexibilitu a atraktivitu samotného vyučovacieho procesu na Technickej univerzite v Košiciach.

Účelom aktivity je dosiahnuť:

 • Poskytovanie kvalitnej výučby pre študentov študijných odborov na Technickej univerzite v Košiciach, aj zo vzdialených regiónov, úspora času učiteľov na prezenčnú formu štúdia a zníženie nárokov na posluchárne.
 • Aktívne využívanie nástrojov a vzdelávacích prostredí vytvorených na báze IKT hlavne pre študijné programy prijímajúce na štúdium externých študentov, a tým zabezpečenie časovo a miestne neobmedzeného prístupu študentov k študijným materiálom, možnosti študovať vlastným tempom, priebežne si overovať dosiahnutú úroveň vedomostí, a tým taktiež dosiahnuť dôslednú prípravu študenta na samotný proces objektívneho hodnotenia jeho vedomostí.

1.2 Efektívne využívanie IKT infraštruktúry TUKE pre podporu vzdelávania cieľových skupín

Cieľom aktivity je:

Vytvorenie podmienok pre efektívne využívanie IKT v inovatívnych formách učenia sa na Technickej univerzite v Košiciach, zlepšenie samotného vzdelávacieho procesu a zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach tým, že:

 • bude vybudovaný systém a vytvorená koncepčná metodológia na podporu využívania IKT vo vzdelávaní na báze existujúceho potenciálu, systém prípravy pedagógov (vzdelávacích seminárov) na využívanie existujúcich technológií a IKT platforiem a budovanej modernej infraštruktúry na Technickej univerzite v Košiciach pre inovatívnu organizáciu a zabezpečenie pedagogického procesu,
 • bude uvedený do prevádzky systém pilotného vysielania interaktívnej vzdelávacej televízie Technickej univerzity v Košiciach na báze Internetu (IPTV), ktorý umožní pedagógom Technickej univerzity v Košiciach nielen sprístupniť študentom vybrané prednášky, ale aj organizovať tvorbu vzdelávacích videí a podieľať sa na tvorbe metodiky ich využívania vo vzdelávacej praxi,
 • bude vytvorený koncept a uvedený do pilotnej prevádzky systém budovania archívu vzdelávacích objektov na Technickej univerzite v Košiciach, vrátane tvorby vzdelávacích videí a záznamov z prednášok v špecifikovanom rozsahu (videozáznamov prednášok, vzdelávacích kurzov, programov, fragmentov programov a pod.),

V rámci aktivity budú na TUKE vytvorené podmienky pre efektívne využívanie IKT v inovatívnych formách učenia sa, zlepšenie samotného vzdelávacieho procesu a zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE tým, že bude vybudovaný systém a vytvorená kocepčná metodológia na podporu využívania IKT vo vzdelávaní na báze existujúceho potenciálu, systém prípravy pedagógov na využívanie existujúcich technológií a IKT platforiem a budovanje modernej infraštruktúry na TUKE pre inovatívnu organizáciu a zabezpečenie pedagogického procesu.

Zároveň bude uvedený do prevádzky systém pilotného vysielania interaktívnej vzdelávacej televízie TUKE na báze Internetu (IPTV), ktoré umožní pedagógom TUKE nielen sprístupniť študentom vybrané prednášky, ale aj organizovať tvorbu vzdelávacích videí a podielať sa na tvorbe metodiky ich využívania vo vzdelávacej praxi, v úzkej spolupráci s Laboratóriom počítačových sietí na KPI FEI TU, ktoré už realizovalo experimentálne riešenia v predmetnej oblasti na TUKE s celouniverzitnou pôsobnosťou a bude vytvorený koncept a uvedený do pilotnej prevádzky systému budovania archívu vzdelávacích objektov na TUKE (videozáznamov prenášok, vzdelávacích kurzov, programov, fragmentov programov).

V rámci aktivity bude na TUKE vybudovaná moderná fungujúca otvorená platforma pre vzdelávaciu a vedeckú komunitu TUKE, ktorá umožní tejto komunite nielen efektívne realizovať inovatívne vzdelávacie aktivity, ale aj prezentovať výsledky jej práce zrozumiteľnou formou širokej verejnosti.

Predpokladáme, že koncepčný materiál bude k dispozícií v kvalite Full-HDTV. Technicky realizáciu zabezpečí výskumná skupina video v laboratóriu počítačových sietí Technickej univerzity v Košiciach, ktorá má všetku potrebnú technológiu a skúsenosti k dispozícií.

V prvom roku realizácie aktivity bude vysielaný obsah aktualizovaný raz mesačne, v druhom a treťom roku prejde obsah týždennou aktualizáciou.

 • Pravidelné televízne vysielanie v sieti SANET (vo vysokom rozlíšení, technológia MULTICAST),
 • tvorba vysielajúcej štruktúry z vlastnej tvorby a z kvalitných príspevkov externej vedeckej komunity,
 • prinášanie noviniek z oblasti výskumu a vedy z  prostredia Technickej univerzity v Košiciach a akademickej komunity na Slovensku.

1.3 Popora záujmu o štúdium matematiky a fyziky

Cieľom aktivity je:

Podporiť záujem prijatých uchádzačov o  dva hlavné predmety prírodovedného základu bakalárskeho štúdia na Technickej univerzite v Košiciach – matematiky a fyziky – a tým vytvoriť predpoklady nielen pre dosiahnutie vyššej úspešnosti študentov v štúdiu týchto predmetov, ale aj pre zvýšenie celkovej úspešnosti štúdia najmä technicky a technologicky orientovaných bakalárskych študijných programov na Technickej univerzite v Košiciach.

Matematicko-fyzikálny základ je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné zvládnutie moderných technických disciplín. Vo všeobecnosti sa trvalý odklon od záujmu o matematiku a fyziku spolu so znižovaním rozsahu výučby týchto predmetov už na základných a stredných školách prejavuje horšou pripravenosťou absolventov stredných škôl pre štúdium prírodovedných a technických disciplín, a tým aj nižšou motiváciou študovať technicky a technologicky orientované bakalárske študijné programy na technických univerzitách. V súčasnosti prichádzajú na Technickú univerzitu v Košiciach študenti, ktorých znalosti z matematiky a fyziky sú veľmi rozdielne. Tieto rozdiely závisia nielen od úsilia daného študenta počas jeho predchádzajúceho štúdia, ale aj od typu strednej školy, ktorú absolvoval.

Účelom aktivity je vytvoriť na univerzite podmienky pre vyrovnanie rozdielov v znalostiach stredoškolskej matematiky a fyziky u študentov tým, že sa pripravia podporné vzdelávacie kurzy matematiky a fyziky, ktoré umožnia:

 • zopakovať a prehĺbiť znalosti prijatých uchádzačov o  štúdium bakalárskych študijných programov na Technickej univerzite v Košiciach zo stredoškolskej matematiky a fyziky,
 • vyrovnať rozdiely vo vedomostiach uchádzačov z rôznych typov stredných škôl a tak uľahčiť zvládnutie úvodných fáz univerzitného (bakalárskeho) štúdia,
 • odbúrať strach a stres z matematiky a fyziky a tieto disciplíny spopularizovať medzi študentmi,
 • motivovať prijatých uchádzačov možnosťou zvýšiť si vedomostnú úroveň z matematiky a fyziky využitím inovatívnych foriem učenia a učenia sa,
 • zvýšiť úspešnosť štúdia matematiky a fyziky na Technickej univerzite v Košiciach,
 • v konečnom dôsledku zvýšiť úspešnosť štúdia nielen matematiky a fyziky, ale aj nadväzujúcich exaktných predmetov a celého bakalárskeho štúdia na Technickej univerzite v Košiciach.

1.4 Vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku pre podporu medzinárodnej spolupráce a mobility

Cieľom aktivity je:

Vytvoriť študijné predmety v anglickom jazyku, umožniť v čo najväčšej miere podporu medzinárodnej spolupráce a mobilít ako študentov, tak aj pedagógov (napríklad v rámci schémy ERASMUS), ďalej vytvoriť predpoklady pre medzinárodnú mobilitu akademickej na Technickej univerzite v Košiciach.

Aktivita bude realizovaná v nasledujúcich krokoch:

 1. Príprava a vypracovanie informačných listov predmetov vo svetovom jazyku, a to v anglickom jazyku pre jednotlivé predmety na jednotlivých fakultách a vo francúzskom jazyku pre ekonomickú fakultu na Technickej univerzite v Košiciach.
 2. Zapracovanie informácii z informačných listov do informačného systému MAIS Technickej univerzity v Košiciach.
 3. Zostavenie ponuky predmetov vyučovaných vo svetovom jazyku pre študentov zahraničných univerzít (študentské mobility a pod.).
 4. Príprava materiálov pre výučbu študijných programov na fakultách vo svetovom jazyku  (anglickom, francúzskom) jazyku.
 5. Slovníky odborných termínov: Cudzí jazyk/slovenský jazyk pre všetky študijné odbory:
  • príprava podkladov pre odborný slovník - výber odborných, technických termínov z pripravovaných materiálov určený študentom,
  • sprístupnenie slovníkov na www stránku Technickej univerzity v Košiciach.
 6. Overenie kvality pripravovaných výučbových materiálov – odborných prednášok vo svetovom jazyku formou pilotného kurzu pre vybraných študentov (Letná škola pre predmety PS a APS na fakulte elektrotechniky a informatiky) ,,monitorovanie názorov študentov“.

1.5 Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti

Cieľom aktivity je:

Vytvoriť študijný program pre oblasť súradnicovej metrológie s cieľom prípravy absolventov na získanie priemyselného certifikátu Ausbildung Koordinatenmesstechnik e. V. – AUKOM."

V súčasnosti sú strojárske produkty vyrábané progresívnymi technológiami. Kvalita ich funkčných plôch sa zisťuje meraním. V súčasných podmienkach strojárskych výrob sa základom priemyselnej rozmerovej metrológie stáva súradnicová metrológia.

Technická univerzita v Košiciach disponuje dotykovou a bezdotykovou súradnicovou meracou technikou. Ide o špičkový súradnicový merací stroj Contura G2 a unikátny merací tomograf - Metrotom. Táto meracia technika sa nachádza v dvoch laboratóriách Technickej univerzity v Košiciach, ktoré boli vybudované s podporou firmy Carl Zeiss. Okrem využitia v procese výučby v rámci existujúcich študijných programov na Technickej univerzite v Košiciach tieto laboratóriá slúžia aj ako medzinárodné školiace pracoviská pre školstvo a priemyselnú prax.

Navrhované vzdelávanie v oblasti strojárskej metrológie umožní v plnom rozsahu naplniť požiadavky praxe, znížiť deficit znalostí a zručností v oblasti 3D merania a vytvoriť predpoklady na získanie uznávaného priemyselného certifikátu AUKOM.

2.1 Projekt na rozvoj profesionálneho rastu učiteľov TUKE zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania

Cieľom aktivity je:

Vytvoriť podmienky pre trvalý profesionálny rast učiteľov Technickej univerzity v Košiciach v oblasti troch kľúčových kompetencií, ktoré sú predpokladom pre kvalitnú prípravu a realizáciu vzdelávacích aktivít na univerzite – ide o tieto oblasti:

a) riadenie kvality výučby,

b) rozvoj jazykovej spôsobilosti učiteľov Technickej univerzity v Košiciach pre výučbu predmetov vo svetovom jazyku,

c) rozvoj komunikačnej a estetickej úrovne využívaním možností počítačovej grafiky pre interpersonálnu komunikáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Na Technickej univerzite v Košiciach sa buduje otvorený systém vzdelávania pre vlastných učiteľov. Jeho základom je v súčasnosti Kurz inžinierskej pedagogiky v trvaní troch semestrov, ktorý pre zamestnancov univerzity pripravuje a realizuje Katedra inžinierskej pedagogiky. Poslaním Kurzu inžinierskej pedagogiky je poskytnúť novým učiteľom Technickej univerzity v Košiciach základné znalosti a zručnosti potrebné pre výkon pedagogickej činnosti. Nie je však vytvorený priestor pre trvalý rozvoj pedagogických kompetencií učiteľov počas ich pôsobenia na univerzite. V rámci aktivity sa vytvoria podmienky pre rozšírenie ponuky vzdelávacích programov a cieľ aktivity sa bude napĺňať realizáciou hlavných činností v troch oblastiach:

 1. Riadnie kvality výučby
 2. Rozvoj jazykovej spôsobilosti učiteľov TUKE pre výučbu predmetov vo svetovom jazyku
 3. Rozvoj komunikačnej a estetickej úrovne využívania možností počítačovej grafiky pre interpersonálnu komunikáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Aktivita pozostáva z vytvorenia, prípravy a uskutočnenia projektu zameraného na zvýšenie kvality vzdelávania pod názvom ProfeRastU - profesný rast učiteľov.

3.1 Programy pre pedagogickú a odbornú spôsobilosť doktorandov a zatraktívnenie doktorandského štúdia

Cieľom aktivity je:

Vytvorenie základných podmienok pre rozvoj pedagogickej spôsobilosti, kreativity a projektivity doktorandov poskytnutím vzdelávacích programov, ktoré nie sú doteraz zahrnuté v štandardnom doktorandskom štúdiu. Súčasné spoločensko-ekonomické požiadavky na perspektívne ľudské zdroje pre oblasť výskumu a vývoja si objektívne takéto vlastnosti vyžadujú.

Aktivita pozostáva z prípravy niekoľkých samostatných kurzov, ktoré majú modulárnu štruktúru a voľne na seba nadväzujú, čo umožňuje doktorandovi zvoliť si pre neho najvýhodnejšiu skladbu vzdelávacieho programu. Táto variabilnosť umožňuje viacerým doktorandom s rôznymi individuálnymi plánmi štúdia zúčastniť sa na rovnakom vzdelávacom programe, zameranom na budovanie a rozvoj generických zručností, ktoré sú základom trvalo udržateľnej kreativity a efektívnosti doktorandov ako ľudských zdrojov tak pre výskum a vývoj, ako aj pre pedagogické pôsobenie, resp. prípravu a realizáciu inovačných projektov v hospodárskej praxi.

 1. Program Informačno komunikačná podpora pre vedecko-technické aktivity“ a „Web technológie“ (Program Infoweb) pozostávajúci z modulov “Technológia Java” a “Programovanie v jazyku PHP”, z ktorých si účastník vyberie jeden konkrétny modul.
 2. Program projektového manažmentu a prípravy projektových návrhov (Program PMPP) s využitím podnetov a interaktívneho prístupu a prípadových štúdií. Pozostáva z 3 modulov.
 3. Program jazykovej prípravy
  Špecializované kurzy na technickú jazykovú prípravu.
 4. Program vyhľadávania a spracovania VT informácií