Archív

 1. Medzinárodný projekt ESF EQUAL č. 66/04-I/33-1.1, RPNKN – Rozvojový program pre nízko kvalifikovaných nezamestnaných zvyšujúci pravdepodobnosť ich uplatnenia na trhu práce, Košice 2004
 2. Lifelong Learning Programme 201-1-SK1-LEO05-02877 07/2013 – 10/2013

Dopytovo orientované projekty:

 1. TeZEk – technológie znalostnej ekonomiky – Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR č. 2424/M-2004 , podprogram 01 – vzdelávacie aktivity v oblasti IKT, Košice 2005
 2. Digital support verejnosprávnych činností - Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR č.2424/M-2004 , Košice 2004, podprogram 02 – tvorba a šírenie digitálneho obsahu, Košice 2005
 3. Aktívne predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie po výkone trestu – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, výzva SOP ĽZ – 2005/1.3/01 . Projekt schválený máj 2006
 4. Európsky špecialista projektového riadenia , výzva SOP-2006/3.2/01 588 rok 2006 pre obec Štítnik
 5. „Zlepšenie zamestnanosti skupín osvojením inovatívnych pracovných technológií“ SOP ĽZ, priorita 2. – Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitosti na trhu práce, Opatrenie 2.1. – Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením. ITMS 11220100684. Rekvalifikačný program Job/work sharing
 6. Európsky administrátor samosprávy, výzva DOP-SIA-2008/1.2.1/01, rok 2009 pre Mestskú časť Košice-sever
 7. Európsky municipál, výzva DOP-SIA-2008/1.2.1/01, rok 2009 pre Mesto Gelnica

Národné projekty :

 1. Tvorba národnej sústavy kvalifikácii Konvergencia, ITMS 26120130023 07/2013 -10/2015
 2. Tvorba národnej sústavy kvalifikácii Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť ITMS 26140230013 07/2013 -10/2015