Úsek vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Display portlet menu

Úsek vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Činnosť Úseku vedy, výskumu a doktorandského štúdia Technickej univerzity v Košiciach zahrňuje predovšetkým:

 • Koordinácia vedecko-výskumných činností na TUKE.
 • Metodické usmerňovanie a kontrola doktorandského štúdia na TUKE.
 • Koordinácia a metodické usmerňovanie prípravy domácich a zahraničných projektov.
 • Príprava Vedeckej rady TUKE.
 • Nostrifikácia dokladov.
 • Verifikácia dokladov habilitačných a inauguračných konaní na TUKE.
 • Príprava podkladov pri inauguračných konaniach profesorov, udeľovaní vedeckých hodností a udeľovaní čestných titulov Dr.h.c., profesor emeritus a funkcie hosťujúci profesor.
 • Zabezpečovanie styku vedenia TUKE so SAV, SKVH, VEGA, KEGA a APVV.
 • Zvyšovanie vedecko-kvalifikačného stupňa vedeckých zamestnancov TUKE.
 • Riadenie činnosti Komisie pre vedu a výskum TUKE.
 • Riadenie činnosti Etickej komisie.
 • Etický kódex
 • Riadenie a koordinácia činnosti Univerzitnej knižnice TUKE.
 • Spolupráca a koordinácia aktivít TUKE v súčinnosti s Úsekom zahraničných vzťahov a mobility, Úsekom vzdelávania a Úsekom inovácií a transferu technológií.

kontakt