Organizačná štruktúra TUKE

Rektor

prof. Ing. Peter Mésároš, PhD.

prof. Ing. Peter Mésároš, PhD.

Životopis

Vzdelanie
1998 – 2003 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Odbor: Ekonomika a manažment podniku
Kvalifikácia: Inžinier (Ing.)
2003 – 2006 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Odbor: Odvetvové a prierezové ekonomiky
Špecializácia: Ekonomika obchodu a priemyslu
Kvalifikácia: Philosophiae doctor (PhD.)
2009 – 2009 Ekonomická univerzita v Bratislave
Odbor: Ekonomika a manažment podniku
Kvalifikácia: Docent (doc.)
2008 – 2011 Inštitút ekonomického znalectva a expertíz (IEZaE) pri Bratislavskej Business School EU v Bratislave Špecializované štúdium a odborné minimum pre znalcov v odbore Ekonómia a manažment (štvorsemestrálne štúdium „Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku“)
2016 Ministerstvo spravodlivosti SR
Kvalifikácia: Odborná skúška znalcov, Odbor ekonómia a manažment, odvetvie Kontroling
2017 Ústav súdneho znalectva, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Kvalifikácia: Odborné minimum pre znalcov
2021 – 2022 Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Odbor: Stavebníctvo
Špecializácia: Digitalizácia a informačná podpora pre ekonomicky efektívne a udržateľné riadenie stavebných projektov
Kvalifikácia: Profesor (prof.)

Prax
2006 – 2009 odborný asistent na Katedre manažmentu
2009 – 2013 docent na Katedre manažmentu
2011 – 2019 riaditeľ obchodnej pobočky a zákazníckeho centra pre stavebný softvér – KROS, a.s
2012 ­– 2022 vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste docenta, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve, Stavebná fakulta TUKE
2023 – vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste profesora, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve, Stavebná fakulta TUKE
2015 – 2019 prodekan pre rozvoj a zahraničie, Stavebná fakulta TUKE
2019 – 2023 dekan, Stavebná fakulta TUKE
2023 – 2023 poradca dekana pre stratégiu, rozvoj a vonkajšie vzťahy, Stavebná fakulta TUKE
2023 – rektor Technickej univerzity v Košiciach

Členstvá
 • Predseda Vedeckej rady TUKE
 • Člen Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • Člen Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Člen Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline
 • Člen Vedeckej rady Technickej univerzity vo Zvolene
 • Člen Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
 • Člen Prezídia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
 • Člen Vedeckej rady Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Člen Vedeckej rady Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach
 • Člen komisie SOC­‑1 Odborné vzdelávanie v rámci FIEC (Európska federácia stavebného priemyslu)
 • Člen fakultnej odborovej komisie PhD. štúdium v odbore stavebníctvo na SvF TUKE
 • Člen rady študijného programu technológia a manažment v stavebníctve (1. a 2. stupeň) na SvF TUKE
 • Člen rady študijného programu teória technológie a riadenia v stavebníctve (3. stupeň) na SvF TUKE