Prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu

Display portlet menu

Prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

Životopis

Vzdelanie
1980 – 1985 Vysoká škola technická v Košiciach, Elektrotechnická fakulta
Odbor: Silnoprúdová elektrotechnika
Špecializácia: Elektrické pohony
Kvalifikácia: Inžinier (Ing.)
1994 – 1998 Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Odbor: Automatizácia a riadenie
Špecializácia: Riadenie procesov
Kvalifikácia: Philosophiae doctor (PhD.)
2008 Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Odbor: Výrobné technológie
Kvalifikácia: Docent (doc.)
2016 – 2017 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Odbor: Řízení strojů a procesů
Kvalifikácia: Profesor (prof.)

Prax
1985 – 1986 praktikant a odborný asistent, VUKOV – Výskumný ústav kovopriemyslu Prešov
1987 – 1992 odborný pracovník výskumu a vývoja riadiacich systémov, výskumný a vývojový pracovník KIRS, samostatný konštruktér riadenia PRaM, VUKOV Prešov, a.s.
1992 – 2005 odborný asistent, Strojnícka fakulta TUKE
2005 – 2008 odborný asistent, Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
2009 – 2017 vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste docenta, Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
2018 – vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste profesora, Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
2009 – 2013 vedúci Katedry matematiky, informatiky a kybernetiky, Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
2013 – 2016 prodekan pre vedu a výskum, Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
2017 – 2020 prodekan pre zahraničie a mobility, Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
2017 – 2020 riaditeľ Ústavu riadenia výroby, Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
2021 – 2023 prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy, Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
2023 – prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu, Technická univerzita v Košiciach

Členstvá
  • Člen Vedeckej rady TUKE
  • Člen Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
  • Člen Vedeckej rady Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně
  • Člen fakultnej odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Strojárstvo na FVT TUKE
  • člen Oborové rady doktorského studijního programu Inženýrská informatika na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně
  • Osoba zodpovedná za študijný program Smart technológie v priemysle (1. stupeň) na FVT TUKE