Prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Display portlet menu

Prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.

Životopis

Vzdelanie
1992 – 1997 Technická univerzita v Košiciach, FBERG
Odbor: Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Smer: Technologický management
Kvalifikácia: Inžinier (Ing.)
1997 – 2000 Technická univerzita v Košiciach, FBERG
Odbor: Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Kvalifikácia: Philosophiae doctor (PhD.)
2004 Technická univerzita v Košiciach, FBERG
Odbor: Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Kvalifikácia: Docent (doc.)
2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Odbor: Automatizácia
Kvalifikácia: Profesor (prof.)
2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave
Odbor: Riadenie procesov
Kvalifikácia: Doktor technických vied (DrSc.)

Prax
2000 – 2002 Odborný asistent, FBERG, Technická univerzita v Košiciach
2002 – 2003 Výskumný pracovník a programátor, Steves Electronic Services, Abbotsford, BC, Kanada
2003 – 2004 Hosťujúci docent, FBERG, Technická univerzita v Košiciach
2004 – 2005 Odborný asistent, FBERG, Technická univerzita v Košiciach
2005 – 2014 Docent, FBERG, Technická univerzita v Košiciach
2007 – Riaditeľ ústavu, ÚRaIVP, FBERG, Technická univerzita v Košiciach
2014 – Profesor, ÚRaIVP, FBERG, Technická univerzita v Košiciach
2019 – Prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, Technická univerzita v Košiciach

Členstvá

V profesijných organizáciách:

 • Slovenská spoločnosť pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (SSAKI) – (od 1997)
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – USA – (od 2008)
 • International Federation of Automatic Control (IFAC) – Rakúsko – (od 2013)

V redakčných radách zahraničných časopisov indexovaných vo Web of Science/Scopus:

 • International Journal of Mathematical Modelling and Numerical Optimisation, ISSN (Print) 2040-3607, Inderscience Publishers, USA – (od 2008)
 • Fractional Calculus and Applied Analysis, Springer, ISSN (Print) 1311-0454 – (od 2010)
 • International Journal of General Systems, Taylor & Francis, ISSN: 0308-1079 (Print), 1563-5104 (Online) – (od 2014)
 • ISA Transactions, Elsevier, ISSN: 0019-0578 – (od 2019)
 • Elektronika ir Elektrotechnika, Kaunas University of Technology, ISSN: 1392-1215 – (od 2019)

V orgánoch Ministerstva školstva, VVaŠ SR, akademických orgánoch a v orgánoch školy:

 • riadny člen (akademik) Učenej spoločnosti Slovenska – (od 2019)
 • predseda ad hoc komisie pre obhajobu doktorských dizertačných prác v odboroch vedy a techniky: meracia technika, metrológia, aplikovaná informatika, počítačové inžinierstvo, umelá inteligencia, informačné systémy, riadenie procesov, robotika, kybernetika – (od 1.6.2021)
 • podpredseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (SKVH) – (od 11/2016)
 • člen Rady pre technické vedy APVV – (od 02/2018)
 • člen Rady pre vedu, techniku a umenie pri RVŠ SR – (od 08/2019)
 • podpredseda Vedeckej rady TUKE – (od 08/2019)
 • podpredseda Akreditačnej rady TUKE – (od 08/2021)
 • predseda Atestačnej komisie TUKE – (od 04/2020)
 • predseda Komisie pre vedu a výskum TUKE – (od 08/2019)
 • člen Vedeckej rady FBERG TUKE – (od 09/2007)
 • člen Vedeckej rady SvF TUKE – (od 02/2023)
 • predseda fakultnej odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore kybernetika, FBERG, TUKE – (od 09/2019)
 • člen odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore kybernetika, STU Bratislava – (od 01/2023)
 • člen odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore řídicí technika a robotika, FEL, ČVUT Praha – (od 03/2017)
 • osoba zodpovedná za študijné programy v I., II. a v III. stupni štúdia a predseda spoločnej Rady študijných programov v študijnom odbore kybernetika na FBERG, TUKE
 • osoba zodpovedná za odbor habilitačného a inauguračného konania automatizácia na FBERG TUKE