Organizačná štruktúra TUKE

Odbor legislatívno-právny

Právne oddelenie

JUDr. Ivana Semanová

JUDr. Elena Kunayová

JUDr. Zuzana Žatkovičová

Oddelenie legislatívy, organizácie a manažérstva

Ing. Slávka Baľová

Oddelenie správy registratúry TUKE

Ing. Jana Pustá