Organizačná štruktúra TUKE

Ekonomický odbor

Ing. Katarína Kubišová
vedúca odboru

Oddelenie rozpočtu a ekonomiky práce

Ing. Renáta Giannusis – vedúca oddelenia

Referát plánovania a controllingu

Referát personálnej práce

Referát spracovania miezd

Referát pokladne

Oddelenie učtární

Ing. Gabriela Pichaničová – vedúca oddelenia

Referát finančnej učtárne

Referát daňovej agendy a fakturácií

Eva Kolesárová

Referát styku s peňažnými ústavmi a Štátnou pokladnicou

Referát evidencie majetku