Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady TUKE

Display portlet menu
Back to notices

Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady TUKE

Messages

Technická univerzita v Košiciach (ďalej len „TUKE“)

podľa § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o vysokých školách“)

VYZÝVA

právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií (§ 2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), obce, samosprávne kraje, Slovenskú akadémiu vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá,

na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady TUKE

Členmi Správnej rady TUKE sa môžu podľa § 40 ods. 3 Zákona o vysokých školách stať najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním TUKE alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Navrhnutý kandidát musí mať podľa § 40 ods. 3 Zákona o vysokých školách najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Navrhnutý kandidát musí spĺňať podmienky stanovené podľa § 40 ods. 4 Zákona o vysokých školách, ako aj podmienky nezlučiteľnosti funkcie člena Správnej rady TUKE stanovené v § 40 ods. 4 Zákona o vysokých školách.

Spôsob predkladania návrhov

Návrh na kandidáta na člena Správnej rady TUKE musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku.

Doklady predkladané uchádzačom/kandidátom:

 1. profesijný životopis navrhovanej osoby,
 2. čestné vyhlásenie o splnení podmienky podľa § 40 ods. 4 Zákona o vysokých školách, o skutočnosti, že spĺňa podmienky členstva v SR TUKE a že je u neho vylúčená nezlučiteľnosť funkcií s prípadným členstvom v SR TUKE,
 3. úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa,
 4. doklady preukazujúce minimálne 4 ročnú prax v riadení právnickej osoby,
 5. súhlas kandidáta na člena rady so zverejnením životopisu a so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely výberu členov Správnej rady TUKE,
 6. súhlas s kandidatúrou navrhovanej osoby.

Doplňujúce informácie

 • lehota na doručenie návrhov: do 31. júla 2024 v písomnej forme v zalepenej obálke označenej: „Návrh na kandidáta na člena SR TUKE“ (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu s požiadavkami na kandidáta),
 • adresa na doručovanie návrhov:
  Akademický senát
  Technická univerzita v Košiciach
  Letná 1/9
  042 00 Košice‑Sever
 • Predkladateľ návrhu je povinný na prednej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoj názov, resp. obchodné meno a úplnú adresu.
 • Podľa § 40 ods. 5 Zákona o vysokých školách Akademický senát TUKE zvolí tajným hlasovaním z doručených návrhov kandidátov na člena Správnej rady TUKE príslušný počet kandidátov.
 • Po voľbe zorganizuje TUKE verejné vypočutie kandidátov.

Vzory požadovaných dokladov

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data