Univerzita

Študentská osobnosť Slovenska

Display portlet menu
Späť na oznamy

Študentská osobnosť Slovenska

University Highlights

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou J.E. Andreja Kisku – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.

Junior Chamber International-Slovakia je dobrovoľná, mimovládna, nezisková organizácia. Poslaním Junior Chamber International-Slovakia je pomáhať pri príprave mladých ľudí (predovšetkým vysokoškolákov) na svoje budúce povolania, prípravu vedecko-výskumných pracovníkov, prípravu manažérov do práce v štátnych ako aj súkromných firmách až po aktivity smerujúce k samostatnej podnikateľskej činnosti.

Táto činnosť spočíva v organizovaní prednášok, seminárov, diskusných klubov, manažérskych hier, sympózií, vedeckých súťaží na stredných a vysokých školách v SR, prípravy podnikateľských programov pre mládež, stážových pobytov pre študentov vo firmách doma i v zahraničí, ako aj odborných konferencií pre mladých podnikateľov..

Hlavnou úlohou organizácie je napomáhať mladým ľuďom cez rôzne aktivity nájsť si svoje uplatnenie pre konkrétnu firmu, resp. podnik alebo pri uplatnení sa v samostatnej podnikateľskej činnosti a tak prispievať k tomu, aby počet nezamestnaných mladých ľudí bol stále nižší.

Junior Chamber International-Slovakia je partnerskou organizáciou celosvetovej organizácie Junior Chamber International so sídlom v USA, ktorá je jednou z najväčších organizácii v danom predmete činnosti. Európsku pobočku má v Berlíne. Organizácia má vyše 200 000 členov v 120 krajinách sveta. V minulom roku si pripomenula 100 rokov od svojho založenia. Jej činnosť je celoslovenská. V r. 2016 zorganizovala 3 hlavné celoslovenské podujatia a viaceré regionálne podujatia. Za všetky spomenieme vydarenú súťaž pre mladých podnikateľov pod názvom „Mladý inovatívny podnikateľ r. 2016“. Ďalej je to projekt pre študentov-podnikateľov „ Študentská podnikateľská cena 2016“. A nakoniec je to národná súťaž talentovaných študentov pod názvom „Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2015/2016“.

Cieľom tohto projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1,2 alebo 3 stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských VŠ alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV. Týmto projektom chcú organizátori podporiť vedu, ako aj mladých talentovaných študentov na VŠ v SR. Podobné podujatia s totožným cieľom sa organizujú aj v partnerských komorách v ďalších štátoch sveta a v tomto je medzinárodný rámec tohto podujatia. Osobnosti nominujú dekani jednotlivých fakúlt VŠ v SR alebo vedecké pracoviská kde študujú, resp. vykonávajú svoju výskumnú činnosť doktorandi.

Ing. Martin Pollák z Fakulty výrobných technológií TUKE sa stal laureátom Študentskej osobnosti Slovenska akad. r. 2015/2016 v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika.

Ing. Martin Pollák sa zaoberá konštruovaním výrobných súčastí v CA systémoch a automatizáciou predvýrobných etáp spojených s tvorbou výrobných programov s PC podporou v systéme Creo Parametric. Ďalšou oblasťou záujmu je diagnostika výrobných zariadení, tvorba simulačných systémov výroby a objektovo orientované programovanie. Medzi jeho prednosti patrí znalosť pracovať v CAD/CAM/CAE systémoch, CNC programovanie a práca s programovacími jazykmi. Pracovník má rozsiahle skúsenosti nadobudnuté pri riešení vedecko-výskumných a konštrukčných úloh, ktoré aktívne aplikuje v procese konštruovania a programovania. Získané poznatky taktiež uplatňuje pri vedení bakalárskych a diplomových prác.

V súčasnosti má uverejnených viacero celosvetovo významných zahraničných karentovaných publikácií, ako aj vedeckých príspevkov z domácich a zahraničných konferencií. Študent je autorom 5-tich súčasne uverejnených karentovaných publikácií v oblasti diagnostiky výrobných zariadení, automatizácie a simulácií procesov pre oblasť technickej prípravy výroby. Študent má tiež 3 platné úžitkové vzory zapísané v registri Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zamerané na bezkontaktné meranie opotrebenia výrobného nástroja, bezkontaktné meranie priemeru obrobku a na korekciu polohy sústružníckeho noža. Študent sa aktívne zúčastňuje vedeckých konferencií doma aj v zahraničí. Názov dizertačnej práce je Vývoj znalostného systému počítačovej podpory pre oblasť technologickej prípravy výroby v prostredí komplexného CAD/CAM/CAE systému.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data