Univerzita

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

"To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky."

Jan Amos Komenský

Študentská osobnosť Slovenska

Display portlet menu
Späť na oznamy

Študentská osobnosť Slovenska

University Highlights

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou J.E. Andreja Kisku – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.

Junior Chamber International-Slovakia je dobrovoľná, mimovládna, nezisková organizácia. Poslaním Junior Chamber International-Slovakia je pomáhať pri príprave mladých ľudí (predovšetkým vysokoškolákov) na svoje budúce povolania, prípravu vedecko-výskumných pracovníkov, prípravu manažérov do práce v štátnych ako aj súkromných firmách až po aktivity smerujúce k samostatnej podnikateľskej činnosti.

Táto činnosť spočíva v organizovaní prednášok, seminárov, diskusných klubov, manažérskych hier, sympózií, vedeckých súťaží na stredných a vysokých školách v SR, prípravy podnikateľských programov pre mládež, stážových pobytov pre študentov vo firmách doma i v zahraničí, ako aj odborných konferencií pre mladých podnikateľov..

Hlavnou úlohou organizácie je napomáhať mladým ľuďom cez rôzne aktivity nájsť si svoje uplatnenie pre konkrétnu firmu, resp. podnik alebo pri uplatnení sa v samostatnej podnikateľskej činnosti a tak prispievať k tomu, aby počet nezamestnaných mladých ľudí bol stále nižší.

Junior Chamber International-Slovakia je partnerskou organizáciou celosvetovej organizácie Junior Chamber International so sídlom v USA, ktorá je jednou z najväčších organizácii v danom predmete činnosti. Európsku pobočku má v Berlíne. Organizácia má vyše 200 000 členov v 120 krajinách sveta. V minulom roku si pripomenula 100 rokov od svojho založenia. Jej činnosť je celoslovenská. V r. 2016 zorganizovala 3 hlavné celoslovenské podujatia a viaceré regionálne podujatia. Za všetky spomenieme vydarenú súťaž pre mladých podnikateľov pod názvom „Mladý inovatívny podnikateľ r. 2016“. Ďalej je to projekt pre študentov-podnikateľov „ Študentská podnikateľská cena 2016“. A nakoniec je to národná súťaž talentovaných študentov pod názvom „Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2015/2016“.

Cieľom tohto projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1,2 alebo 3 stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských VŠ alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV. Týmto projektom chcú organizátori podporiť vedu, ako aj mladých talentovaných študentov na VŠ v SR. Podobné podujatia s totožným cieľom sa organizujú aj v partnerských komorách v ďalších štátoch sveta a v tomto je medzinárodný rámec tohto podujatia. Osobnosti nominujú dekani jednotlivých fakúlt VŠ v SR alebo vedecké pracoviská kde študujú, resp. vykonávajú svoju výskumnú činnosť doktorandi.

Ing. Martin Pollák z Fakulty výrobných technológií TUKE sa stal laureátom Študentskej osobnosti Slovenska akad. r. 2015/2016 v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika.

Ing. Martin Pollák sa zaoberá konštruovaním výrobných súčastí v CA systémoch a automatizáciou predvýrobných etáp spojených s tvorbou výrobných programov s PC podporou v systéme Creo Parametric. Ďalšou oblasťou záujmu je diagnostika výrobných zariadení, tvorba simulačných systémov výroby a objektovo orientované programovanie. Medzi jeho prednosti patrí znalosť pracovať v CAD/CAM/CAE systémoch, CNC programovanie a práca s programovacími jazykmi. Pracovník má rozsiahle skúsenosti nadobudnuté pri riešení vedecko-výskumných a konštrukčných úloh, ktoré aktívne aplikuje v procese konštruovania a programovania. Získané poznatky taktiež uplatňuje pri vedení bakalárskych a diplomových prác.

V súčasnosti má uverejnených viacero celosvetovo významných zahraničných karentovaných publikácií, ako aj vedeckých príspevkov z domácich a zahraničných konferencií. Študent je autorom 5-tich súčasne uverejnených karentovaných publikácií v oblasti diagnostiky výrobných zariadení, automatizácie a simulácií procesov pre oblasť technickej prípravy výroby. Študent má tiež 3 platné úžitkové vzory zapísané v registri Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zamerané na bezkontaktné meranie opotrebenia výrobného nástroja, bezkontaktné meranie priemeru obrobku a na korekciu polohy sústružníckeho noža. Študent sa aktívne zúčastňuje vedeckých konferencií doma aj v zahraničí. Názov dizertačnej práce je Vývoj znalostného systému počítačovej podpory pre oblasť technologickej prípravy výroby v prostredí komplexného CAD/CAM/CAE systému.