Nová Kolektívna zmluva Technickej univerzity v Košiciach na rok 2023

Display portlet menu
Back to notices

Nová Kolektívna zmluva Technickej univerzity v Košiciach na rok 2023

Messages

Dňa 5. júna 2023 sa stretli rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Stanislav Kmeť a predseda Rady ZO TUKE prof. Blažej Pandula. Uzavreli dohodu prostredníctvom Kolektívnej zmluvy na rok 2023, ktorú dnes podpísali. Výsledkom dohody je viacero zamestnaneckých benefitov a kompromisov.

Kolektívna zmluva Technickej univerzity v Košiciach na rok 2023 (pdf, 756kB)

Čo odbory vyjednali v novej Kolektívnej zmluve Technickej univerzity v Košiciach na rok 2023?

 1.  Odstupné a odchodné – zamestnancovi vykonávajúcemu prácu na pracovnej pozícii vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka, ktorý pracuje na opätovne dojednané pracovné pomery na dobu určitú podľa § 77 Zákona o VŠ patrí pri skončení pracovného pomeru, ktorý trval dlhšie ako 4 roky, odstupné vo výške 1 funkčného platu.
 2. Výplaty, odmeny a zrážky – zamestnancom robotníckych povolaní v pracovnom zaradení upratovačky za plnenie mimoriadnej pracovnej úlohy v súvislosti so zastupovaním počas pracovnej neschopnosti, resp. OČR, v súlade s ust. § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z bude vyplatená odmena vo výške 10,00 € za jeden deň zastupovania na plný pracovný úväzok a pri zastupovaní na znížený úväzok odmena sa kráti úmerne úväzku. Odmena sa vyplatí štvrťročne.
 3. Ďalšie dary a príspevky zo SF:
  1. 300 € na rekreáciu alebo liečenie pri dovŕšení 50 rokov60 rokov veku, ak zamestnanec odpracoval na TUKE viac ako 5 rokov,
  2. 400 € pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, ak zamestnanec odpracoval na TUKE viac ako 5 rokov,
  3. 200 € za každé 10-násobné bezplatné darcovstvo krvi, plazmy a krvných derivátov u mužov a za každé 7-násobné bezplatné darcovstvo krvi, plazmy a krvných derivátov u žien,
  4. 300 € pri narodení dieťaťa. Príspevok sa poskytne obidvom rodičom v prípade, ak sú obidvaja zamestnancami TUKE,
  5. zamestnávateľ môže zo sociálneho fondu, podľa finančných možnosti, prispieť 1 x ročne zamestnancovi, ktorý má dohodnutý pracovný čas  najmenej 30 hodín týždenne, finančný príspevok maximálne do výšky 300 €.
 4. Sociálna výpomoc nenávratná zo SF – pri úmrtí zamestnanca vo výške max. 400 €; príspevok sa vyplatí v poslednej výplate zomrelého zamestnanca.
 5. Sociálny fond a doplnkové dôchodkové sporenie – zmluvné strany sa dohodli na výške príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 20 € mesačne pre jedného zamestnanca/sporiteľa.

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data