Rozvojový projekt InterTUKE umožnil študentom TUKE reprezentovať svoju univerzitu na medzinárodnom podujatí vo Fínsku

Display portlet menu
Back to notices

Rozvojový projekt InterTUKE umožnil študentom TUKE reprezentovať svoju univerzitu na medzinárodnom podujatí vo Fínsku

Messages

Rozvojový projekt InterTUKE financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu sa zameriava na rozvoj aktivít zvyšujúcich mieru internacionalizácie študentov a zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Jednou z týchto aktivít je účasť študentov TUKE na medzinárodných podujatiach, ktoré majú potenciál prispieť k ich odbornému a osobnostnému rozvoju a rozvoju medzinárodnej študentskej spolupráce.

V mesiaci jún organizovala Haaga Helia University of Applied Sciences, partnerská univerzita TUKE v aliancii Ulysseus, medzinárodné podujatie Letná škola Entre Camp pre študentov vysokých škôl s cieľom rozvíjať ich podnikateľské zručnosti, prispieť k rozvoju regiónov resp. spoločnosti a napomôcť zmenšovaniu medzery v zručnostiach a znalostiach. Letná škola sa konala v Helsinkách (Fínsko).

ilustračný obrázok

Letná škola bola obsahovo zameraná na rozvoj praktických zručností súvisiacich s návrhom vlastného riešenia s potenciálne úspešným podnikateľským zámerom v rámci definovaných výziev, ktorých zadávateľom bol Helsinki­‑Uusimaa Regional Council. Na tento účel mali študenti k dispozícii na mieru navrhnuté ucelené moduly. Vďaka absolvovanému tréningu dokážu študenti využívať Design Thinking proces, posilnili svoju podnikavosť, kritické myslenie, rozhodovanie, schopnosť vnímať problém z viacerých uhlov pohľadu a schopnosť identifikovať príležitosti a navrhnúť riešenia s dôrazom na ich praktický prínos a udržateľnosť. V neposlednom rade študenti rozvinuli svoje komunikačné zručnosti a nazbierali skúsenosti z práce v rôznorodých a medzinárodných tímoch.

ilustračný obrázok ilustračný obrázok ilustračný obrázok ilustračný obrázok

Našu univerzitu reprezentovala na tréningu sedmička študentov z Fakulty elektrotechniky a informatiky (Lukáš Čopík, Michal Kormaník, Adam Petík, Jakub Vereb, Mikuláš Župčan) a Ekonomickej fakulty (Lucia Rovňáková, Ondrej Piling). Procesnú a obsahovú koordináciu za Technickú univerzitu zabezpečovali doc. Ing. František Babič, PhD. (FEI) a Ing. Radovan Dráb, PhD. (EkF).

účastníci podujatia účastníci podujatia účastníci podujatia

Spoločná aktivita s účastníkmi podujatia Ulysseus summit Helsinki

Súčasťou tréningu v Helsinkách bola aj spoločná aktivita s účastníkmi iného podujatia prebiehajúceho na pôde organizujúcej inštitúcie Ulysseus summit). Počas tejto aktivity mali účastníci summitu možnosť vypočuť si a doplniť nápady študentov a tým im pomôcť zvládnuť výzvy stanovené v rámci letnej školy.

spoločná fotka

Využitie inovatívnych výučbových metód, učenie založené na výzvach

Počas tréningu v Letnej škole Ulysseus Entre Camp študenti plne využívali metodológiu tzv. učenia sa založeného na výzvach (challenge based learning). Jednotlivé časti tréningu boli zároveň navrhnuté v dvoch dimenziách: práce v tímoch a coachingu participujúcimi expertmi z jednotlivých partnerských univerzít aliancie. Samotný tréning začal online formou, prvým stretnutím v apríli 2022, ktorého cieľom bolo pripraviť účastníkov na fyzickú časť organizovanú v dňoch 6. až 10. júna 2022 v Helsinkách. Aktivita vyvrcholila prezentáciami, ktoré zosumarizovali prácu študentov počas celej letnej školy a predstavili ich návrhy riešení panelu miestnych expertov.

Tréning vhodne kombinoval prvky online vzdelávania s fyzickou mobilitou, čím sa priblížil svojim charakterom k tzv. Blended Intensive Programme (BIP), novej vzdelávacej forme pre európske mobility v rámci programu Erasmus+.

O projekte InterTUKE

Projekt InterTUKE má za cieľ zlepšiť vnútorné procesy a systémy týkajúce sa internacionalizácie prostredia TUKE. Po kompletizácii všetkých projektových aktivít bude mať TUKE vytvorenú funkčnú, stálu a aktuálnu informačnú, poradenskú a vzdelávaciu štruktúru, ktorá zabezpečí presné a jasné komunikačné toky a podporné služby voči zahraničným študentom a zamestnancom. Projekt pomôže vybudovať v nich pocit spolupatričnosti k univerzite a jej okoliu a kreovať nediskriminujúce, multikultúrne a nestresujúce prostredie.

Projektom sa dosiahne vytvorenie moderného digitálneho prostredia zabezpečujúceho informácie a základné procesy pre komunikáciu a riadenie v rámci internacionalizačných procesov. Digitálna platforma poskytne interaktívne služby a spätnú väzbu, čím zefektívni proces zlepšovania a adaptácie procesov. Centrum IWO (International Welcome Office), ktoré bude v projekte vytvorené, umožní využitie existujúcej personálnej kapacity pre intenzívnejšiu a cielenejšiu prácu s medzinárodnou komunitou a vytváranie príležitostí pre rozvoj spoločných aktivít zahraničných návštevníkov, študentov i zamestnancov.

Jednou z aktivít na podporu internacionalizácie zamestnancov TUKE je tvorba konceptu vzdelávania v anglickom jazyku a realizácia dlhodobých i krátkodobých kurzov so zámerom rozvoja jazykových kompetencií zamestnancov TUKE s potenciálom ich zapojenia sa do zamestnaneckej mobility a skvalitnenia komunikáciu so zahraničnými študentmi a zamestnancami.

Projekt významne prispeje k vytvoreniu motivujúceho prostredia s aktívnym interkultúrnym dialógom priamo na univerzite, uľahčeniu integrácie zahraničných študentov a akademických pracovníkov do univerzitnej a miestnych komunít a podpore diverzity, tolerancie a záujmu.

Projekt InterTUKE je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data