Legislatíva univerzity

Vnútorný systém vybavovania oznámení podľa zák. č. 54/2019 Z. z.

Display portlet menu

Vnútorný systém vybavovania oznámení podľa zák. č. 54/2019 Z. z.

Rektor Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 10 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určil zodpovednú osobu, ktorá bude plniť úlohy zamestnávateľa - Technickej univerzity v Košiciach - podľa § 10 ods. 4 až 7 a 11 ods. 1 citovaného zákona.

Zodpovedná osoba: PhDr. Igor Zibrinyi
Adresa: Rektorát Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Telefón: 055/602 2021

Spôsob podávania podnetov:
1. písomne,
2. ústne do záznamu,
3. elektronickou poštou na adresu: igor.zibrinyi@tuke.sk.

Podrobný popis spôsobu, podmienok a postupu pri podávaní, preverovaní, vybavovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zák. č. 54/2019 Z. z. na Technickej univerzite v Košiciach obsahuje vnútorný predpis: P/TUKE/OPČ/19 „Oznamovanie protispoločenskej činnosti na Technickej univerzite v Košiciach“.