Dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov

Display portlet menu

Dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Vzdelávanie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Vedecké a výskumné účely a projekty Krajiny partnerov konzorcií projektov (v prípade schválenia účasti TUKE ako partnera/spoluriešiteľa na danom projekte).
Poskytovanie ďalšieho vzdelávania prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Medzinárodná spolupráca v oblasti štúdia a mobilít Partnerské zahraničné vysoké školy poskytujúce programy mobilít študentom TUKE
Akademická samospráva Medzinárodné organizácie a medzinárodné siete spolupracujúcich vysokých škôl, ktorých členom je TUKE
Vydávanie preukazov študentom a zamestnancom TUKE prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Poskytovanie knižnično-informačných služieb prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Personálne a mzdové účely prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Daňové a účtovné účely prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Plnenie povinností TUKE v oblasti BOZP, PO a PZS prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Ochrana utajovaných skutočností prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Plnenie povinností a úloh TUKE v oblasti krízového manažmentu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Plnenie zákonných povinností TUKE prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Správa registratúry prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Vybavovanie sťažností prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Podnikateľská činnosť prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Ochrana majetku a bezpečnosti prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Zvyšovanie povedomia o TUKE a propagácia prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Štatistické účely prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje