Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov

Display portlet menu

Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov

K automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR môže dochádzať v týchto prípadoch:

Kontrola originality záverečnej práce
Použitý postup Anti-plagiátorský softvér, ktorý skenuje verejne dostupné zdroje a získava tak do registra obrovské množstvo údajov aj z iných prác a odborných publikácií zo zahraničia, pričom tento softvér vyhodnocuje mieru zhody záverečnej práce s ostatnými prácami v registri.
Význam Správne určenie percenta zhody posudzovanej záverečnej práce s inými záverečnými a akademickými prácami v rámci plnenia zákonných povinností verejnej vysokej školy.
Predpokladané dôsledky Percentuálne rozhodnutie o zhode (pozitívne / negatívne). Negatívne: nepripustenie prác vykazujúcich znaky plagiátorstva na obhajobu.

 

Posudzovanie nároku na internátne ubytovanie
Použitý postup Systém Ubytovanie automaticky vyhodnocuje úspešnosť žiadostí o ubytovanie na základe bodového systému a hodnotiacich kritérií definovaných v príslušnom vnútornom predpise TUKE.
Význam Efektívne a spravodlivé spracúvanie veľkého množstva žiadostí o pridelenie obmedzenej internátnej ubytovacej kapacity v rámci plnenia zákonných povinností verejnej vysokej školy.
Predpokladané dôsledky Rozhodnutie o pridelení ubytovania (pozitívne / negatívne). Negatívne: nepridelenie ubytovania.