Doba uchovania osobných údajov

Display portlet menu

Doba uchovania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov alebo osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvy. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našich interných predpisov a/alebo Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu TUKE v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

TUKE predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je TUKE oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, a to na vedecké účely, účely historického výskumu alebo účely štatistiky, v ich anonymizovanej alebo pseudonymizovanej podobe.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať a po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať a v určitých prípadoch Vaše osobné údaje aj zlikvidovať, resp. vymazať.

Účel spracúvania osobných údajov Doba uchovávania alebo kritériá na jej určenie
Vzdelávanie 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán. Sociálna podpora študentov 5 rokov. V prípade dokumentáciu prijímacieho konania, dokumentáciu o zápise na štúdium a zápisoch do ďalšej časti štúdia, výpis výsledkov štúdia, kópie dokladov o absolvovaní štúdia 25 rokov odo dňa skončenia štúdia. Register študentov (vrátane spisov študentov) v prípade riadneho skončenia štúdia 50 rokov od skončenia štúdia.
Vedecké a výskumné účely a projekty 10 rokov
Poskytovanie ďalšieho vzdelávania 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Medzinárodná spolupráca v oblasti štúdia a mobilít 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Akademická samospráva 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Vydávanie preukazov študentom a zamestnancom TUKE 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Poskytovanie knižnično-informačných služieb O používateľovi bezprostredne po ukončení štúdia študenta/pracovného pomeru zamestnanca alebo na jeho žiadosť alebo po 1 roku nevyužívania služieb. Osobné údaje uvedené v záverečnej práci autora 70 rokov.
Personálne a mzdové účely Počas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov. Spravidla 5 až 10 rokov, doklady potrebné pre účely sociálneho a zdravotného poistenia a mzdové listy 20 rokov, v niektorých prípadoch až 70 rokov od narodenia zamestnanca.
Daňové a účtovné účely 10 rokov
Plnenie povinností TUKE v oblasti BOZP, PO a PZS 5 rokov
Ochrana utajovaných skutočností Bezpečnostné previerky 1 rok po zániku určenia.
Plnenie povinností a úloh TUKE v oblasti krízového manažmentu 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán. Na účely HM ihneď po aktualizácii údajov.
Plnenie zákonných povinností TUKE Počas trvania právnej povinnosti, viď registratúrny plán. Spravidla 5 až 10 rokov.
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Spravidla 3 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Správa registratúry Počas lehôt uloženia alebo archivácie. V prípade dokumentov s trvalou archívnou hodnotou, trvalá archivácia údajov.
Vybavovanie sťažností 10 rokov od vybavenia sťažnosti.
Podnikateľská činnosť Počas trvania vzťahu s dotknutou osobou týkajúceho zmluvného vzťahu. Spravidla 5 až 10 rokov, viď registratúrny plán.
Ochrana majetku a bezpečnosti 5 rokov Kamerový záznam 15 dní. Počas trvania iných účelov spracúvania, na ktoré sú osobné údaje v IT systémoch spracúvané.
Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa 3 roky
Zvyšovanie povedomia o TUKE a propagácia Až do namietania alebo do odvolania súhlasu, spravidla 1 až 5 rokov.
Štatistické účely Počas trvania iných účelov spracúvania.
Kontrola dodržiavania OTP režimu zamestnancov pri vstupe na pracoviská a do iných priestorov TUKE Po dobu vyplývajúcu z osobitných predpisov najdlhšie do 30.04.2022