Základné vnútorné predpisy TUKE

Display portlet menu

Základné vnútorné predpisy TUKE

Štatút TUKE

Štatúty fakúlt

  • Štatúty fakúlt TUKE sú zverejnené na webových sídlach (fakultných stránkach) jednotlivých fakúlt

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE

Štatút a Rokovací poriadok Akreditačnej komisie TUKE

Organizačný a rokovací poriadok Akreditačnej rady TUKE

Dlhodobý zámer Technickej univerzity v Košiciach 2016 – 2023

Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora Technickej univerzity v Košiciach

Organizačný poriadok TUKE

Pracovný poriadok TUKE

Študijný poriadok TUKE

Štipendijný poriadok

Zásady volieb do Akademického senátu TUKE

Rokovací poriadok Akademického senátu TUKE

Disciplinárny poriadok TUKE pre študentov

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie TUKE

Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach

Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“

Zásady udeľovania čestného titulu „doctor honoris causa“ na TUKE

Slávnostné sľuby skladané na TUKE

Ubytovací poriadok ŠDaJ TUKE

Štatút Správnej rady TUKE

Pravidlá poskytovania a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov pre členov SR TUKE

Rokovací poriadok Vedeckej rady TUKE

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE (Zásady výberového konania)

Pravidlá a postup pri vyhlásení neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu docent, návrhu na odvolanie profesora a vzdaní sa akademického titulu na Technickej univerzite v Košiciach

Majetkové priznanie

v súlade s § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je vedúci zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme povinný deklarovať svoje majetkové pomery do

  • 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,
  • 31. marca každého kalendárneho roka.

Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa v oblasti verejnej správy, oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch orgánu, ktorý ho vymenoval alebo zvolil. Vedúci zamestnanec oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch štatutárnemu orgánu. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme oznamuje vedúci zamestnanec na formulári: