Univerzita

Slávnostné zhromaždenie akademickej obce a vedeckej rady TUKE

Display portlet menu

Slávnostné zhromaždenie akademickej obce a vedeckej rady TUKE

Dňa 8. júna 2022 sa v priestoroch Auly Maxima Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) uskutočnilo slávnostné zhromaždenie akademickej obce a Vedeckej rady TUKE pri príležitosti osláv 70. výročia jej založenia, na ktorom sa zúčastnili vzácni hostia.
Pozvanie prijal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD.; primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček a generálny konzul Maďarskej republiky na SR István Buczkő. Slávnostného zhromaždenia sa tiež zúčastnili predstavitelia Slovenskej akadémie vied, slovenských univerzít a vysokých škôl a v neposlednom rade predstavitelia priemyselnej praxe: generálny riaditeľ AT&T Global Network Services Slovakia Ing. Gabriel Galgóci; predseda predstavenstva KIMEX Group, s.r.o. Ing. Jozef Jankulák; generálny riaditeľ SLOVALCO, a.s. Ing. Milan Veselý, PhD., MBA; v zastúpení generálneho riaditeľa ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ, a.s. technický riaditeľ a člen predstavenstva Ing. Martin Domovec; v zastúpení generálneho riaditeľa U.S.Steel Košice, s.r.o., riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Ing. Ján Bača.

„Bohatá história a úspešný vývoj našej inštitúcie nás nielen zaväzujú, ale sú tiež výzvou k tomu, aby sme všetci spoločne pracovali na udržaní dobrého mena našej inštitúcie, jeho povznesení vo svete neustálym zvyšovaním kvality a prestíže, v duchu humboldtovských princípov jednoty výskumu a vzdelávania, autonómie a slobody bádania a výučby.“ 
Týmito slovami začal svoj slávnostný príhovor rektor TUKE Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., po ktorom nasledovalo prečítanie pozdravného listu od prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. V liste srdečne blahoželala k siedmim desaťročiam úspešnej existencie Technickej univerzity v Košiciach. Zároveň vyjadrila, že vzdelanie vníma ako prioritu, ktorá je predpokladom nielen pre rozvoj spoločnosti, ale aj pre to, aby sa táto spoločnosť skladala z múdrych a sebarealizovaných – teda aj šťastných – jednotlivcov. 
Pri príležitosti slávnostného zhromaždenia udelil rektor TUKE významným partnerom pamätnú plaketu. Za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky plaketu prevzal štátny tajomník MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. a za mesto Košice primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček. Pamätnú plaketu za spoluprácu si prevzala tiež Slovenská akadémia vied zastúpená prof. RNDr. Pavlom Šajgalíkom, DrSc. a výskumné a technicky orientované univerzity SR. Za spoluprácu, rozvoj a šírenie dobrého mena TUKE v zahraničí si pamätnú plaketu prevzali: prorektor prof. Jerzy Zajac v zastúpení rektora za Politechniku Krakowsku; prorektorka prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. v zastúpení rektora za Technickú univerzitu v Brně; prorektor prof. Dr. Peter Szűcs v zastúpení rektorky za Univerzitu v Miškolci; dekanka Fakulty materiálově-technologické, Vysokej školy baňskej v Ostrave prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.; dekanka Fakulty stavební, Vysokej školy baňskej v Ostrave prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Pamätné plakety si prevzali aj bývalí rektori TUKE a významní partneri a podporovatelia TUKE. V neposlednom rade rektor TUKE odovzdal pamätnú plaketu aj dekanke a dekanom fakúlt TUKE za prínos a rozvoj našej alma mater.
V závere slávnostného zhromaždenia program spestrilo koncertné vystúpenie speváckeho zboru Collegium Technicum, v ktorom odzneli skladby Ivan Hrušovský - Gloria z Missa Pro Iuventute (skladba venovaná CT), Olaf Gjeilo - Northern Lights a Eugen Suchoň - Aká si mi krásna. 

Vivat, crescat, floreat: Nech žije, rastie a prekvitá Technická univerzita v Košiciach!

Slávnostné zhromaždenie akademickej obce a vedeckej rady TUKE

Display portlet menu