Univerzita

HiPEAC workshop na TUKE

Dňa 9.10.2017 sa uskutočnilo v zasadačke rektora TUKE pracovné stretnutie zástupcov významnej európskej siete akademických a priemyselných výskumných inštitúcií - HiPEC European Network on High Performance and Embedded Architecture and Compilation (www.hipeac.net) s predstaviteľmi a vedeckými pracovníkmi TUKE, UPJŠ a vybraných partnerských inštitúcií.

Poslaním HiPECu je koordinácia a zabezpečovanie výskumných, vzdelávacích, konferenčných a sieťových aktivít podporujúcich trvalý rozvoj účinnej spolupráce akademických, výskumných inštitúcii a priemyslu s firmami a inštitúciami zabezpečujúcimi vývoj a reláciu architektúr, prostriedkov a nástrojov v oblastiach vysokovýkonných a vstavaných (embedded) počítačových systémov. Svojim pôsobením významne prispieva k rozvoju Európskeho výskumného priestoru v predmetných oblastiach v úzkej spolupráci s odpovedajúcimi inštitútmi Európskej komisie.

Program pracovného stretnutia bol rozdelený do dvoch časti. Prvá časť prebehla v dopoludňajších hodinách v rámci ktorej rektor TUKE prof. Stanislav Kmeť privítal a predstavil delegáciu HiPEAC-u a súčasne privítal a predstavil rektora UPJŠ prof. Pavla Sováka. Vlastný program dopoludňajšieho stretnutia, moderovaný prorektorom TUKE prof. Antonom Čižmárom, bol zameraný na prestavenie poslania a odborného zamerania oboch hostiteľských univerzít v podaní ich rektorov a predstavenie poslania a cieľov HiPEAC-u. Prof. Koen De Bosschere, koordinátor HiPEAC. V rámci programu vystúpili aj dvaja reprezentanti členských univerzít HiPEC-u prof. Rainer Leupers z Univerzity z Achenu a prof. Kostas Magoutis z Univerzity v Ioannine Grécko.

V druhej poobedňajšej časti sa uskutočnilo predstavenie inovačných klastrov z regiónu východného Slovenska - AT+R klastra a Košice IT Valley a partnerských firiem - ZTS VVU, a.s. a Spinea a.s., a výskumno-vývojových aktivít vybraných výskumných tímov TUKE a UPJŠ.

V rámci diskusií v priebehu stretnutia bol prezentovaný vzájomný zámer oboch zúčastnených strán využívať aktívnu výskumno-vývojovú a vzdelávaciu spoluprácu v rámci aktivít a akcií siete HiPEAC.