EPIC – medzinárodné výskumno-inovačné centrum v oblasti energetických komodít otvorené na TUKE v Košiciach

Display portlet menu

EPIC – medzinárodné výskumno-inovačné centrum v oblasti energetických komodít otvorené na TUKE v Košiciach

V Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM Technickej univerzity (TUKE) v Košiciach bolo 10. mája 2023 oficiálne otvorené spoločné výskumno­‑vývojové pracovisko – EP Inovačné Centrum (EPIC) medzi EPH (Energetický a Průmyslový Holding) a TUKE. Na zakladaní sa podieľali zamestnanci Londýnskej pobočky EP Commodities a Katedry kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE.

Energetický a průmyslový holding (EPH) je popredná stredoeurópska energetická skupina, ktorá vlastní a prevádzkuje zariadenia v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Francúzsku a Švajčiarsku. EPH je vertikálne integrovaná energetická spoločnosť, ktorá pokrýva celý hodnotový reťazec: od ťažby hnedého uhlia cez výrobu elektriny a tepla až po distribúciu elektriny a tepla. To zahŕňa na jednej strane dodávateľské a obchodné platformy a na druhej strane správu plynárenskej infraštruktúry (https://www.epholding.cz/).

Spoločnosť EP Commodities (EPC) sa špecializuje na obchodovanie s energetickými komoditami, tranzitné a skladovacie kapacity. Zaoberajú sa transakciami so zemným plynom, elektrickou energiou, emisnými kvótami, uhlím a štrukturálnymi produktmi, ako sú spready, v celej Európe. Sú súčasťou skupiny EP Power Europe a EPH.

Centrum je zamerané na rozvoj stavu poznania, výskumu a inovácii v energetickom a priemyselnom sektore, najmä v oblasti modelovania, analýzy a predikcií v obchodovaní s energetickými komoditami. Študenti a zamestnanci košických univerzít môžu pracovať na výskumných a inovačných prácach a projektoch, ktoré sa tykajú momentálne aktuálnych tém, ako energetická bezpečnosť, fundamentálna analýza komoditných trhov, valuácia rôznych obchodovateľných produktov a podobne. EPIC ponúkne študentom možnosť výberu tém bakalárskych a diplomových, ako aj dizertačných prác v oblasti výskumu a inovácií v energetike. Zariadenie centra, dostupné dátové zdroje a skúsení výskumníci na oboch stranách zabezpečia študentom podmienky, ktoré potrebujú na vývoj inovatívnych riešení reálnych výziev v energetickom sektore. Gestormi pracoviska a výskumno­‑inovačnej projektovej spolupráca za KKUI FEI TUKE sú v súčasnosti prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc., Ing. Erik Kajáti, PhD. a Ing. Nikola Hrabovská.

Vítame každú zmysluplnú vzdelávaciu, výskumnú a inovačnú spoluprácu medzi našou univerzitou a praxou. Verím, že aj toto spoločné medzinárodné pracovisko k tomu prispeje, obohatí a posunie dopredu každú zúčastnenú stranu v tak dôležitej oblasti ako sú energetické komodity povedal rektor TUKE – Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

EPH je dnes podnikateľskou skupinou so sídlom v Čechách, ktorá vo viac ako sedemdesiatich spoločnostiach zamestnáva v Európe takmer dvadsaťpäť tisíc ľudí. Prevažne v energetickom sektore. Ak chceme udržať Európu ako konkurencieschopný kontinent, dostupná energia bude hrať v najbližšej dobe rozhodujúcu úlohu. EPH sa stáva dôležitým hráčom energetického trhu Európy. Aby sme mohli ďalej rásť a poskytovať konkurencieschopné produkty, potrebujeme talentovaných mladých ľudí. Cítime, že musíme prispieť k ich rastu. Spojenie talentu ambicióznych študentov, našich znalostí a skúseností môže priniesť osoh ako univerzite, tak zákazníkom a partnerom našej energetickej skupiny do budúcnosti povedal Miroslav Haško, Chief Commercial Officer and Board Member at EP Power Europe.

Dovoľte mi, aby som Vám v mene pána dekana FEI TUKE prof. Ing. Liberiosa Vokorokosa, PhD. v prvom rade zagratuloval celému EPICu k úspechu a jeho členom poprial veľa tvorivých síl, nápadov a hlavne veľa vytrvalosti a odvahy pri presadzovaní inovatívnych nápadov. Tiež by som rád aj poďakoval Katedre kybernetiky a umelej inteligencie za vzorné prezentovanie našej fakulty. V neposlednom rade by som rád poďakoval aj partnerom Energeticko Priemyselnému holdingu za spoluprácu a podporu. povedal – doc. Ing. Ján Papaj, PhD. prodekan pre zahraničné vzťahy a propagáciu FEI TUKE.

Jednou z hlavných myšlienok projektu bolo sprístupniť študentom a vysokoškolským zamestnancom možnosť pracovať na témach z praxe v oblasti, ktorá je výnimočná v strednej Európe. My máme prístup k dátam a problémom, ktoré sa riešia v spoločnostiach zameriavajúcich na obchodovanie s energetickými komoditami. Okrem toho radi pomôžeme s konzultáciami prác, pri ktorých študenti získajú prístup k špičkovým ľudom z praxe. Verím že týmto otvorením sme úspešne ukončili prvú fázu tohto projektu. V súčasnosti na EPIC témach pracujú, dvaja bakalárski študenti, dvaja inžinieri, plus jedna doktorandka. V ďalších rokoch by sme chceli ďalej rásť. Ak by sa darilo, môžeme podporovať každý rok dvoch ďalších doktorandov. Verím že touto činnosťou sa nám spoločne s univerzitou podarí posunúť kvalitu vzdelávania, zvýšiť hodnotu absolventov univerzity na pracovnom trhu a riešiť projekty, ktoré môžu pomôcť zmeniť svet k lepšiemu. povedal Martin Miškuf bývalý doktorand KKUI FEI TUKE, ktorý v súčasnosti zastáva pozíciu  Head of Analytics and Model Development EP Commodities London Branch.

EPIC sa zaviazalo podporovať inovácie aj metódami umelej inteligencie v energetickom sektore a spolupracovať s partnermi z odvetvia s cieľom vytvoriť bezpečnú a udržateľnú budúcnosť. 

EPIC – medzinárodné výskumno-inovačné centrum v oblasti energetických komodít otvorené na TUKE v Košiciach

Display portlet menu