Univerzita

Dodatočné odovzdávanie cien – Cena za vedu a techniku 2020

Display portlet menu

Dodatočné odovzdávanie cien – Cena za vedu a techniku 2020

Technickú univerzitu v Košiciach vo štvrtok 16. marca 2023 poctil svojou návštevou Mgr. Ján Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s pani generálnou riaditeľkou kancelárie ministra Janou Lysákovou. Za prítomnosti pána rektora TUKE Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc., a pána riaditeľa Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., doc. RNDr. Pavla Hvizdoša, DrSc., pán minister slávnostne dodatočne odovzdal ocenenie osobnostiam, ktoré získali Cenu za vedu a techniku 2020 v týchto kategóriách:

V kategórii Osobnosť vedy a techniky získali cenu:

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov FBERG TUKE, za mimoriadny prínos pre rozvoj vedy a techniky vo svetovom meradle, prepojenie teórie a praktických aplikácií, rozsiahly medzinárodný a multidisciplinárny ohlas.

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV, Košice za celoslovensky uznávaný významný prínos v oblasti výskumu a vývoja progresívnych keramických materiálov.

V kategórii Popularizátor vedy získal cenu:

prof. Ing. Michal Hatala, PhD., Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, TUKE za prínos v oblasti výrobných technológií, aplikovaného výskumu, úspešné riešenie národných, medzinárodných projektov, inovatívnych technologických riešení v priemysle a budovanie intenzívnej spolupráce vysokej školy s priemyslom.

Srdečne blahoželáme.

Dodatočné odovzdávanie cien – Cena za vedu a techniku 2020

Display portlet menu