Univerzita

Veľvyslanec Singapuru navštívil TUKE

Display portlet menu

Veľvyslanec Singapuru navštívil TUKE

Dňa 28.07.2023 Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE) poctil svojou návštevou mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Singapuru pán Chay Wai Chuen, ktorého sprevádzala pani Esther Lee z Európskej sekcie Ministerstva zahraničných vecí Singapuru.

Pána veľvyslanca privítal prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., spolu s prodekanom pre koordináciu projektov a transfer technológií a zástupcom dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky doc. Ing. Martinom Chovancom, PhD., prodekanom pre inovácie, transfer technológií a vnútorné vzťahy Strojníckej fakulty TUKE prof. Ing. Tomášom Brestovičom, PhD. a Ing. Natáliou Vaškovou, PhD. z Úseku zahraničných vzťahov a mobility Rektorátu TUKE.

Počas stretnutia boli predstavené významné aktivity a projekty TUKE v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja a medzinárodné partnerstvá. Prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu TUKE prof. Hudák predstavil tiež alianciu európskych univerzít Ulysseus, ktorej je TUKE členom. Prodekan doc. Chovanec oboznámil hostí so vzdelávacími a vedeckými aktivitami Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE a prodekan prof. Brestovič priblížil úspechy, ktoré fakulta dosahuje v oblasti vodíkových technológií.

Po úvodnom stretnutí zástupcovia TUKE sprevádzali pána veľvyslanca vybranými pracoviskami a laboratóriami univerzity. Delegácia navštívila laboratóriá katedry Biomedicínskeho inžinierstva a merania, pracoviská Strojníckej fakulty (SjF) a Univerzitný vedecký park (UVP) Technicom. Pán veľvyslanec si prezrel prvý slovenský vodíkový autobus, ktorý používa na uskladnenie vodíka jedinečné certifikované zásobníky na vodík na báze metalhydridových zliatin vyvinuté na SjF TUKE. Následne mal možnosť oboznámiť sa s prvým slovenským konceptom vodíkového auta MH2, ktorý SjF TUKE vyvinula v spolupráci s Matador Group.

Ďalším bodom programu bola návšteva Univerzitného vedeckého parku (UVP) Technicom. Pána veľvyslanca privítali JUDr. Peter Čižmár, PhD., LL.M. z Útvaru ochrany duševného vlastníctva UVP Technicom a Ing. Miroslav Janák, PhD., projektový manažér ÚVP Technicom, ktorí predstavili prítomným UVP Technicom a jeho významné projekty.

V rámci záverečnej diskusie pán veľvyslanec deklaroval svoj záujem podporiť rozvoj bilaterálnej spolupráce TUKE s univerzitnými a výskumnými pracoviskami v Singapure.

Veľvyslanec Singapuru navštívil TUKE

Display portlet menu