Uchádzači

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Štúdium na TUKE

Technická Univerzita v Košiciach je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie v technickej, ekonomickej a umeleckej oblasti vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, pre domácich aj zahraničných študentov.

Technická univerzita v Košiciach má 9 fakúlt. Každá fakulta ponúka akreditované študijné programy v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia. Štúdium je možné realizovať internou alebo externou formou, prezenčnou, dištančnou, alebo kombinovanou metódou s jazykom výučby slovenským alebo anglickým.

Technická univerzita v Košiciach je modernou vzdelávacou a vedeckovýskumnou inštitúciou internacionálneho charakteru, ktorá poskytuje kvalitné univerzitné vzdelanie s vysokou uplatniteľnosťou na slovenskom, ale i na medzinárodnom trhu práce. Univerzita ponúka výučbu v  unikátnych laboratóriách, moderné formy výučby, individuálny prístup k študentovi, podporu osobnostného rozvoja talentovaných študentov, možnosť podieľať sa na riešení úloh výskumu a  vývoja a  projektov z  praxe už počas štúdia. Časť štúdia môže absolvovať v zahraničí prostredníctvom bohatej ponuky programu Erasmus na prestížnych svetových univerzitách. S  celkovou rozlohou 43 hektárov a  tromi kampusmi v  dvoch krajských mestách patrí k  najväčším univerzitám na  Slovensku. TUKE vďaka prepojeniu deviatich fakúlt s  rozmanitým zameraním vytvára unikátne prostredie pre tisíce študentov.

V súčasnosti sa na TUKE dá študovať množstvo technických odborov, ale aj ekonomika a umenie. Štúdium dizajnu rozvíja talent a vedomosti v oblasti navrhovania a umeleckého stvárnenia technických produktov. Ekonomické odbory poskytujú študentom základy financovania, bankovníctva a investovania. Najvyšší záujem v súčasnosti je o študijné programy súvisiace s informatikou, kyberbezpečnosťou, počítačovými vedami, automobilovým priemyslom, automatizáciou a robotizáciou. Nepochybne atraktívne sú stavebníctvo a architektúra, nezaostávajú zemské zdroje, geoturistika, spracovanie materiálov a ochrana životného prostredia. Nie všade môžu študenti študovať letectvo a kozmonautiku a desiatky ďalších v praxi žiadaných študijných programov.

Bakalárske štúdium

ako prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania trvá minimálne tri alebo štyri roky (v prípade architektúry, výtvarného umenia a dizajnu, alebo v prípade externého štúdia). Je orientované na osvojenie základných odborných vedomostí v jednotlivých odboroch, získanie prehľadu o súčasnom stave rozvoja študovaného odboru vo svete a získanie základných praktických zručnosti. Takto koncipované štúdium umožní absolventom bakalárskeho štúdia zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického, hospodárskeho a umeleckého vývoja v súčasnosti a ich schopnosti výrazne prekračujú všeobecnú technickú a informatickú gramotnosť.

Inžinierske a magisterské štúdium

ako druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania má štandardnú dĺžku štúdia dva roky, celková dĺžka štúdia je minimálne päť rokov. Základnou podmienkou pre pokračovanie na druhom stupni je absolvovanie prvého stupňa. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia dokážu analyzovať, navrhovať a konštruovať technické systémy, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a sú schopní bez problémov uplatniť sa v praxi alebo pokračovať vo vzdelávaní v 3. stupni štúdia. Vedia prezentovať vlastné technické, ekonomické a umelecké riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní systémov a ich aplikácií a tvorivo aplikovať získané poznatky v praxi.

Doktorandské štúdium

ako tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania trvá minimálne tri roky, ale zvyčajne štyri roky v internej forme a päť rokov v externej forme. Základnou podmienkou pre pokračovanie na PhD. štúdiu je absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Absolvent 3. stupňa vzdelávania získa teoreticko­‑praktické predpoklady a zručnosti pre samostatnú, tvorivú vedecko­‑výskumnú prácu v študovanom odbore. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti svojej špecializácie. Je schopný riešiť najnáročnejšie vedecko­‑výskumné úlohy teoretického charakteru so zameraním na budúce praktické aplikácie. Uplatnenie nájde vo vedecko­‑výskumných, vývojových a projekčných organizáciách pri riešení zložitých problémov návrhov a analýz pri aplikáciách špičkových technológií, prípadne ako zamestnanec vysokých škôl, výskumných ústavov alebo akadémie vied.

Všetky študijné programy sú akreditované.

Vzdelávací proces zahŕňa rôzne formy výuky ako prednášky, semináre, cvičenia, laboratórne práce, projekty, praktické cvičenia, konzultácie. Štandardná záťaž študenta je vyjadrená počtom kreditov – 60 kreditov za akademický rok a 30 kreditov za semester. Kreditový systém TUKE je kompatibilný s programom European Credit Transfer System (ECTS), umožňujúcim mobilitu študentov v rámci európskych vzdelávacích programov.

Technická univerzita v Košiciach zabezpečuje aj doplnkové formy vzdelávania:

  • celoživotné vzdelávanie prostredníctvom kurzov, ktoré ponúkajú jednotlivé fakulty,
  • doplňujúce pedagogické štúdium, kurz vysokoškolskej pedagogiky a kurz manažérstva kvality vysokoškolskej výučby, ktoré prebieha na Oddelení spoločenských vied, ktoré je súčasťou Ústavu jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE,
  • rôzne typy školení, seminárov a kurzov, ktoré pre študentov organizujú rektorát a fakulty,
  • záujmové štúdium tretieho veku cez Univerzitu tretieho veku v Košiciach, ktoré je organizované na TUKE spoločne s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.