Uchádzači

Fakulta výrobných technológií

Display portlet menu

Fakulta výrobných technológií

Adresa

Fakulta výrobných technológií
Technickej univerzity v Košiciach
so sídlom v Prešove

Bayerova 1
080 01 Prešov

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2024/2025

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené v zozname študijných programov a na stránkach Akademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.).

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Obnoviteľné zdroje energie D 3 Sj
Počítačová podpora výrobných technológií D 3 Sj
Priemyselný manažment D 3 Sj
Smart technológie v priemysle D 3 Sj
Technológie automobilovej výroby D 3 Sj, Aj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Inteligentné technológie v priemysle D 2 Sj
Obnoviteľné zdroje energie D 2 Sj
Počítačová podpora výrobných technológií D 2 Sj
Priemyselný manažment D 2 Sj
Technológie automobilovej výroby D 2 Sj, Aj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Výrobné technológie D/E 3/4 Sj, Aj
Počítačová podpora výrobných technológií D/E 3/4 Sj, Aj
Riadenie priemyselnej výroby D/E 3/4 Sj, Aj
Procesná technika D/E 3/4 Sj, Aj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku – sú to dva študijné programy)

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove sa za viac ako 30 rokov svojej existencie stala dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou Technickej univerzity v Košiciach a ponúka kvalitné a moderné štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Fakulta je jedinou technicky zameranou vysokou školou v Prešovskom kraji a počas svojho pôsobenia sa vypracovala na popredné miesta v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Výučba sa presunula od tabule do špecializovaných a moderných laboratórií a atraktivita štúdia je neustále zvyšovaná aj prednáškami zástupcov z praxe, exkurziami študentov v špičkových podnikoch a zvyšovaním mobility študentov do výrobných podnikov na Slovensku, ako aj v zahraničí. Študenti fakulty majú možnosť získať „odborové“ motivačné štipendium vďaka kvalitným študijným programom, ktoré fakulta ponúka. Silnou stránkou fakulty je tiež internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca. Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, Národný štipendijný program SR a CEEPUS.

Študenti Fakulty výrobných technológií študujú atraktívne študijné programy, ktoré sú prepojené s praxou a tieto svoje poznatky a vedomostí majú možnosť overiť v praxi v rámci projektu SPICE (Student Programme of Integrated Company Education). Cieľom tohto projektu je umožniť študentom absolvovať najmenej trojmesačnú prax spojenú s vypracovaním záverečnej práce vo firme na Slovensku a aj v Českej republike.