Uchádzači

Ekonomická fakulta

Adresa

Ekonomická fakulta
Technickej univerzity v Košiciach

Němcovej 32
040 01 Košice

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2024/2025

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené v zozname študijných programov a na stránkach Akademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.).

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Financie, bankovníctvo a investovanie D/E 3/3 Sj, Aj
Ekonomika a manažment verejnej správy D/E 3/3 Sj, Aj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Financie, bankovníctvo a investovanie D/E 2/2 Sj, Aj
Ekonomika a manažment verejnej správy D/E 2/2 Sj, Aj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Financie D/E 3/4 Sj, Aj
Priestorová a regionálna ekonómia D/E 3/4 Sj, Aj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku – sú to dva študijné programy)

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 570€ za akademický rok. Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 620€ za akademický rok.

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach už viac ako 20 rokov poskytuje vzdelanie v odbore financie, bankovníctvo a investovanie a v odbore verejná správa a regionálny rozvoj. Jej absolventi prispievajú k profesionalizácii finančného a bankového sektora ako aj verejnej správy na Slovensku. Poslaním fakulty je rozvíjať poznanie a poskytovať vysoko kvalitné a profesionálne vzdelávanie v oblasti ekonomických vied, prispievať k rozvoju spoločnosti a formovaniu regionálnej ekonomiky prostredníctvom poskytovania výskumných a konzultačných činností, ďalšieho vzdelávania a služieb pre miestnu a regionálnu komunitu. Ekonomická fakulta sa snaží byť vyhľadávanou fakultou, ktorá vzdeláva v duchu demokracie a humanizmu, vedie študentov k tolerancii a k schopnosti kritického a tvorivého myslenia, vytvára podmienky pre slobodné vedecké bádanie a šírenie poznatkov, systematicky sa zapája do medzinárodnej spolupráce.

Na fakulte v súčasnosti študuje viac ako 1000 študentov v dennej a externej forme. Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných programov. Po absolvovaní troch rokov bakalárskeho štúdia majú študenti možnosť získať titul bakalár (Bc.) alebo absolvovaním dvojročného inžinierskeho štúdia získať titul inžinier (Ing.). V treťom stupni fakulta poskytuje doktorandské štúdium v odbore financie a priestorová a regionálna ekonómia. Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach je známa ako progresívna fakulta s dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, so širokou ponukou mobilít pre študentov a orientáciou na cudzie jazyky.