Usmernenie k tehotenskému štipendiu

Display portlet menu

Usmernenie k tehotenskému štipendiu

V zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 426/2020 Z. z. (ďalej len „zákona o vysokých školách“) od 1. apríla 2021 sa tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského, v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (začiatok 13. týždňa tehotenstva), priznáva tehotenské štipendium, a to najmä s cieľom pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky.

Postup podania žiadosti o tehotenské štipendium:
 • žiadosť je potrebné stiahnuť,
 • vyplniť a nezabudnúť podpísať a
 • doručiť študijnej referentke príslušnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (ďalej TUKE), kde študuje alebo poslať na adresu:

Technická univerzita v Košiciach
Príslušná fakulta
Študijné oddelenie
Letná č. 1/9
042 00 Košice-Sever

spolu s nasledujúcimi prílohami:

 1. Lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, to je 13. týždeň tehotenstva (príloha 1 žiadosti).
 2. Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že nevznikol nárok na výplatu tehotenského (príloha 2 žiadosti). Vzhľadom k tomu, že Sociálna poisťovňa nemusí vydať potvrdenie na počkanie, študentka ho môže doručiť dodatočne už k zaevidovanej žiadosti.
 3. Kópia občianskeho preukazu, resp. dokladu o udelení trvalého pobytu v Slovenskej republike.
Vysoká škola prizná tehotenské štipendium:
 1. O priznaní tehotenského štipendia rozhodne rektor vysokej školy.
 2. Štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.
 3. Vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň prislúchajúceho mesiaca. Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne a poskytuje sa študentke v mesačnej výške na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo má študentka evidované v Akademickom informačnom systéme (MAIS).
Nárok na tehotenské štipendium zaniká
 1. Vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium.
 2. Vznikom nároku na výplatu tehotenského.
 3. Skončením tehotenstva.
 4. Skončením štúdia.

Študentka oznámi príslušnému študijnému oddeleniu fakulty TUKE skutočnosť, na základe ktorej jej zanikol nárok na tehotenské štipendium (podľa písm. a. až c.) do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť TUKE poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.

Na účely preukazovania nároku na tehotenské štipendium je TUKE oprávnená spracúvať osobné údaje študentky v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia. TUKE je na tieto účely oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

Ďalšie informácie:
Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o nároku na tehotenské štipendium.
Informácie Sociálnej poisťovne o nároku na tehotenské.