Usmernenie k sociálnemu štipendiu

Display portlet menu

Usmernenie k sociálnemu štipendiu

Sociálne štipendium priznáva TUKE svojim študentom na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.

Sociálne štipendium môže byť priznané študentovi verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorý študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa (bakalárske programy), v študijnom programe druhého stupňa (magisterské a inžinierske programy) alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa (napr. všeobecné lekárstvo).

Žiadosť sa podáva na študijnom oddelení príslušnej fakulty, na ktorej je študent zapísaný na štúdium.

Ďalšie informácie:
Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o nároku na sociálne štipendium.