doc. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.
Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov
Názov inauguračnej prednášky:
Výskum a vývoj kompozitných materiálov s pokročilými vlastnosťami s podporou numerických a experimentálnych metód
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
aplikovaná mechanika
Miesto konania:
7. 4. 2022 o 9.00 h prostredníctvom videokonferencie v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 7. apríla 2022 o 9.00 h sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie inauguračná prednáška doc. Ing. Zuzany Murčinkovej, PhD., docentky na Katedre navrhovania a monitorovania technických systémov FVT TUKE so sídlom v Prešove, na tému „Výskum a vývoj kompozitných materiálov s pokročilými vlastnosťami s podporou numerických a experimentálnych metód“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
10. 09. 2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
SjF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky, odbor strojárstvo) prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
FS VŠB - TU Ostrava (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika) prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
SjF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)

členovia:
prof. Dr. Ing. Milan Sága
SjF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
FPT TnUAD v Púchove (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)

prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
WIMiO Politechniki Gdańskiej (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SjF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 31.08.2022 vymenovaná za profesorku prezidentkou SR