doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra energetickej techniky
Názov inauguračnej prednášky:
Výskum a vývoj efektívnej kompresie a uskladnenia vodíka pomocou nových metalhydridových zliatin
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
energetické stroje a zariadenia
Miesto konania:
26. 09. 2019 o 11.00 h v zasadacej miestnosti Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 26. 9. 2019 o 11.00 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie inauguračná prednáška doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., docenta na Katedre energetickej techniky SjF TUKE, na tému „Výskum a vývoj efektívnej kompresie a uskladnenia vodíka pomocou nových metalhydridových zliatin“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
02.05.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
FS VŠB - TU Ostrava (zahraničná odborníčka, pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky v ŠO: aplikovaná mechanika) prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
SjF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: energetické stroje a zariadenia) prof. Ing. Augustín Varga, PhD.
FMMR TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: energetika)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
SjF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: energetické stroje a zariadenia)

členovia:
prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.
SjF TUKE (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky v ŠO: energetické stroje a zariadenia)

prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
FMT VŠB - TU Ostrava (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: tepelná technika)

prof. Ing. František Urban, PhD.
SjF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: energetické stroje a zariadenia)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SjF TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 14. 07. 2020 vymenovaný za profesora prezidentkou SR