doc. Ing. Robert Grega, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Robert Grega, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva
Názov inauguračnej prednášky:
Vývoj, testovanie a aplikácia pneumatických ladičov torzných kmitov v mechanických pohonoch
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
časti a mechanizmy strojov
Miesto konania:
zasadacia miestnosť Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH oznamuje podľa § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, že 13. 2. 2020 o 10.30 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie inauguračná prednáška doc. Ing. Roberta Gregu, PhD., docenta na Katedre konštrukčného a dopravného inžinierstva SjF TUKE, na tému „Vývoj, testovanie a aplikácia pneumatických ladičov torzných kmitov v mechanických pohonoch“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
18. 11. 2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD.
SjF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor časti a mechanizmy strojov) prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc.
FS TU v Liberci (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor konstrukce strojů a zařízení) prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor časti a mechanizmy strojov)

členovia:
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
SjF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor časti a mechanizmy strojov)

prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
FS TU v Liberci (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor konstrukce strojů a zařízení)

prof. Dr. Ing. Miloš Němček
FS VŠB - TU Ostrava (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor konstrukční a procesní inženýrství)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SjF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 22.04.2021 vymenovaný za profesora prezidentkou SR