doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Názov inauguračnej prednášky:
 Aditívne technológie v personalizovanej implantológii a tkanivových náhradách
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
biomedicínske inžinierstvo
Miesto konania:
26. 09. 2019 o 12.00 h v zasadacej miestnosti Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 26. 9. 2019 o 12.00 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie inauguračná prednáška doc. Ing. Radovana Hudáka, PhD., riaditeľa Ústavu špeciálnych inžinierskych procesológií SjF TUKE, na tému „Aditívne technológie v personalizovanej implantológii a tkanivových náhradách“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
03. 05. 2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
FBMI ČVUT v Praze (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: biomedicínske inžinierstvo) prof. Ing. Klára Čápová, PhD.
FEIT ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky v ŠO: teoretická elektrotechnika) prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
FEI VŠB - TU Ostrava (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: měříci a regulační technika)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: biomedicínske inžinierstvo)

členovia:
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
FBMI ČVUT v Praze (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: biomedicínske inžinierstvo)

prof. dr hab. inż. Jan Ryszard Dąbrowski
Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, Białystok (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: biomedicínske inžinierstvo)

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
ÚMV SAV v Košiciach (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: fyzikálna metalurgia)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SjF TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 14. 07. 2020 vymenovaný za profesora prezidentkou SR