doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Názov inauguračnej prednášky:
Optické metódy v experimentálnej mechanike
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
aplikovaná mechanika
Miesto konania:
7. 4. 2022 o 10.00 h prostredníctvom videokonferencie v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 7. apríla 2022 o 10.00 h sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie inauguračná prednáška doc. Ing. Petra Frankovského, PhD., docenta na Katedre aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva SjF TUKE, na tému „Optické metódy v experimentálnej mechanike“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
17. 01. 2022 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
SjF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky, odbor strojárstvo) prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
FS VŠB - TU Ostrava (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika) prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
FPT TnUAD v Púchove (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)

členovia:
prof. Dr. Ing. Milan Sága
SjF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
FSI VUT v Brně (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)

prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
SjF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SjF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 12.04.2023 vymenovaný za profesora prezidentkou SR