doc. Ing. Marek Sukop, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Marek Sukop, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra robotiky
Názov inauguračnej prednášky:
Pokročilé metódy spriahnutia robot - vizuálne systémy v inteligentných výrobných bunkách
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
výrobná technika
Miesto konania:
05. 12. 2019 o 10.30 h v zasadacej miestnosti Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 5. 12. 2019 o 10.30 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie inauguračná prednáška doc. Ing. Mareka Sukopa, PhD., docenta na Katedre robotiky SjF TUKE, na tému „Pokročilé metódy spriahnutia robot - vizuálne systémy v inteligentných výrobných bunkách“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
12. 09. 2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.
FSI VUT v Brně (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor konstrukční a procesní inženýrství) Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
MTF STU v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor výrobná technika) prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor mechatronika)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Peter Demeč, CSc. (predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor výrobná technika)

prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn - FS VŠB
TU Ostrava (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor robotika)

prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor výrobná technika)

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
SjF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor výrobná technika)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SjF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 18.11.2020 vymenovaný za profesora prezidentkou SR