doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra výrobnej techniky
Názov inauguračnej prednášky:
Modularita výrobných systémov
Študijný odbor:
5.2.50 výrobná technika
Miesto konania:
22.11.2018 o 11.00 h v Učebno - výcvikovom zariadení Herľany
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 4 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že v Učebno - výcvikovom zariadení Herľany sa uskutoční 22.11.2018 o 11.00 h inauguračná prednáška doc. Ing. Jozefa Svetlíka, PhD., docenta na Katedre výrobnej techniky SjF TUKE, na tému „Modularita výrobných systémov“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
09.04.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.
FSI VUT v Brne (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: konstrukční a procesní inženýrství) Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.50 výrobná technika) prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.16 mechatronika)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Peter Demeč, CSc. (predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.50 výrobná technika)

prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.50 výrobná technika)

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
SjF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.50 výrobná technika)

prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn - FS VŠB
TU Ostrava (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: robotika
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SjF TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 11.6.2019 vymenovaný za profesora prezidentom SR