RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D.

Display portlet menu

RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D.
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú., Praha
Názov habilitačnej prednášky:
Ergonomické algoritmy jako součást integrálního systému řízení rizik v průmyslu
Názov habilitačnej práce:
Nástroje na posuzovaní ergonomických rizik v řidicích centrech
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
bezpečnosť technických systémov
Miesto konania:
05. 12. 2019 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 5. 12. 2019 o 9.00 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška RNDr. Mgr. Petra Adolfa Skřehota, Ph.D., riaditeľa Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., Praha, na tému „Ergonomické algoritmy jako součást integrálního systému řízení rizik v průmyslu“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Nástroje na posuzovaní ergonomických rizik v řídicích centrech“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
12. 09. 2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
FBI VŠB - TU Ostrava prof. Ing. Karol Balog, PhD.
MTF STU so sídlom v Trnave prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
SjF TUKE (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. (predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
MTF STU so sídlom v Trnave

doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
FBMI ČVUT v Praze
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.12.2019