Mgr. Gabriela Ižaríková, PhD.

Display portlet menu

Mgr. Gabriela Ižaríková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Mgr. Gabriela Ižaríková, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra aplikovanej matematiky a informatiky
Názov habilitačnej prednášky:
Progresívne metódy hodnotenia biomateriálov implementáciou štatistických metód
Názov habilitačnej práce:
Uplatnenie matematických algoritmov v procesoch implantológie
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
biomedicínske inžinierstvo
Miesto konania:
22. 9. 2022 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 22. septembra 2022 o 9.00 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Mgr. Gabriely Ižaríkovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre aplikovanej matematiky a informatiky SjF TUKE, na tému „Progresívne metódy hodnotenia biomateriálov implementáciou štatistických metód“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Uplatnenie matematických algoritmov v procesoch implantológie".
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
29. 03. 2022 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
LF UPJŠ v Košiciach Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
FCHPT STU v Bratislave prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
FEI VŠB - TU Ostrava
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

Členovia:
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
FBMI ČVUT v Praze

prof. Ing. Branislav Hučko, PhD.
SjF STU v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 01.10.2022