Ing. Tomáš Stejskal, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Tomáš Stejskal, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra výrobnej techniky
Názov habilitačnej prednášky:
Dizajn výrobných strojov verzus prírodné vzory
Názov habilitačnej práce:
Analýza parametrov statickej tuhosti strojov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
výrobná technika
Miesto konania:
24. 09. 2020 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie.
Vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou choroby COVID-19 sa habilitačná prednáška a obhajoba HP uskutočnili v Aule Maxima TUKE, Letná 9.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 24. 9. 2020 o 9.00 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Tomáša Stejskala, PhD., odborného asistenta na Katedre výrobnej techniky a robotiky SjF TUKE, na tému „Dizajn výrobných strojov verzus prírodné vzory“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Analýza parametrov statickej tuhosti strojov“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
04. 02. 2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
FS VŠB - TU Ostrava prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
SjF ŽU v Žiline prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Peter Demeč, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
SjF STU v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01. 10. 2020