Ing. Rudolf Jánoš, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Rudolf Jánoš, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra robotiky
Názov habilitačnej prednášky:
Pohony pre robotické systémy
Názov habilitačnej práce:
Hybridné mobilné servisné roboty
Študijný odbor:
výrobná technika
Miesto konania:
v zasadacej miestnosti Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 26. 9. 2019 o 8.00 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Rudolfa Jánoša, PhD., odborného asistenta na Katedre robotiky SjF TUKE, na tému „Pohony pre robotické systémy“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Hybridné mobilné servisné roboty“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
02. 05. 2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.
FSI VUT v Brně Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Peter Demeč, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
SjF STU v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou od 1.10.2019